ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಉಗುವ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುಷ್ಟದಂದಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುಷ್ಟವನಿಟ್ಟಮಾಯವ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುಷ್ಟವನು ( 1 , 1 )
ಉಂಗುಷ್ಠ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುಷ್ಠದಿಂದೊತ್ತುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಉಗುಳಲಿ ( 3 , 3 )
ಉಗುಳಿತಿಪ್ಪುದೋಂ ( 1 , 1 )
ಉಗುಳಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಉಗುಳಿಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನಗಳಿರಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಗುಳೀತು ( 1 , 1 )
ಉಗುಳುತಬಿಡಬಾರದು ( 1 , 1 )
ಉಗುಳುತಿಹರು2 ( 1 , 1 )
ಉಗುಳುತ್ತ ( 2 , 2 )
ಉಗುಳುತ್ತ3 ( 1 , 1 )
ಉಗುಳುವನಿವ ( 1 , 1 )
ಉಗುಳುವಾಗ ( 2 , 2 )
ಉಗುಳುವೆ ( 1 , 1 )
ಉಗುಳೆಂದೆಶೋದೆ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ಗಡಿಪ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ಗಡಿಪಾಗ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ಗಡಿಸು ( 1 , 1 )
ಉಗ್ಗಡಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ಗಡಿಸುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ಗಿಬಿದ್ದು-ಎದ್ದು ( 1 , 1 )
ಉಗ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ಘಡದ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರ ( 11 , 9 )
ಉಗ್ರಕುಠಾರ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರಕೋಪಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರಜಾತಿ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರತಪ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರತಪಕೆ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರತಪದಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರತಪದಿಂ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರತಪವ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರತಪವು ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರತರ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರತಾಪದಿ ( 2 , 2 )
ಉಗ್ರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರದಿ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರದೈತ್ಯನಾಶ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರನರಸಿಂಹಶೀಘ್ರದಿ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರನಾದರು ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರನಾಸಾಸಮುಚ್ಚಾಸ್ವ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರನು ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರನೇಮೌರ್ವಿ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರನ್ನ ( 1 , 1 )
ಉಗ್ರಪ್ರತಾಪಿ ( 1 , 1 )