ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಆಗ ( 95 , 32 )
ಆಗÀಮಸಿದ್ಧ ( 1 , 1 )
ಆಗÉ್ನೀಯದಳದ ( 1 , 1 )
ಆಗಆದಿಯಂತೇವೆಯೇ ( 1 , 1 )
ಆಗಕೌಶೇಯ ( 1 , 1 )
ಆಗಜಯರಾಯ ( 1 , 1 )
ಆಗದ ( 4 , 4 )
ಆಗದತನಕ ( 1 , 1 )
ಆಗದನಕಾ ( 1 , 1 )
ಆಗಂದನು ( 1 , 1 )
ಆಗದಲಿಹನೋ ( 1 , 1 )
ಆಗದಲೆ ( 1 , 1 )
ಆಗದವನ ( 1 , 1 )
ಆಗದವರಾಡಿಕೊಂಬುವುದೆ ( 1 , 1 )
ಆಗದಾಗದು ( 1 , 1 )
ಆಗದಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಆಗದಿದ್ದರೆ ( 1 , 1 )
ಆಗದಿದ್ದೀತೆ ( 1 , 1 )
ಆಗದಿರಲಿದೋಷವಾಗಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಗದಿರಿಕೊಟ್ಟನುಅಭಯದಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಆಗದಿರು ( 3 , 3 )
ಆಗದಿರೆಗುರುಗಳು ( 1 , 1 )
ಆಗದಿರೆಂದೆ ( 1 , 1 )
ಆಗದಿರೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಆಗದಿರೋ ( 1 , 1 )
ಆಗದಿರ್ದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಆಗದು ( 9 , 8 )
ಆಗದುಸೂಜ್ಞ ( 1 , 1 )
ಆಗದೆ ( 8 , 6 )
ಆಗದೆಂದು ( 1 , 1 )
ಆಗದೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಗದೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಆಗದೆಹೊರಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಗದೆಳ್ಳಿನಿತು ( 1 , 1 )
ಆಗದೇ ( 1 , 1 )
ಆಗದೇನೆ ( 1 , 1 )
ಆಗದ್ಹಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಆಗನಮ್ಮಕ್ಕನಿಂದ ( 1 , 1 )
ಆಗನಾಗಧಾರಕನೆ ( 1 , 1 )
ಆಗನೆನಿಸಿದಾಕ್ಷಣದಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಗಪೊಚ್ಚಸೀರೆಗಳ ( 1 , 1 )
ಆಗಪ್ರಜಾಪೇಕ್ಷೆ ( 1 , 1 )
ಆಗಬರೆದನು ( 1 , 1 )
ಆಗಬಲರಾಮ ( 1 , 1 )
ಆಗಬಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಆಗಬಾರದುರಕ್ಷಕನು ( 1 , 1 )
ಆಗಬಾಲೆಯರನು ( 1 , 1 )
ಆಗಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ( 1 , 1 )
ಆಗಬೇಕಾದರೆ ( 2 , 2 )
ಆಗಬೇಕು ( 2 , 2 )