ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಲ್ಲೆಸಜ್ಜನರ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆಸ್ವಾಮಿ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲ್ಯೋ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ವಕಂಕಣಗೈಯ ( 1 , 1 )
ಒಸಗೆ) ( 1 , 1 )
ಒಸಗೆಯಾಗದ ( 2 , 1 )
ಒಸಗೆಯಿಂದಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಒಸಗೆಯಿಂದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಒಸರಿ ( 1 , 1 )
ಒಸರಿಹಿಂಗದೆ ( 1 , 1 )
ಒಸರುತಿರುವಾಗ ( 1 , 1 )
ಒಸರುವ ( 1 , 1 )
ಒಸೆದು ( 12 , 3 )
ಒಸೆಯುತದನು ( 1 , 1 )
ಒಳ ( 26 , 18 )
ಒಳ- ( 3 , 2 )
ಒಳಒಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಳಕಂಡಿಯ ( 1 , 1 )
ಒಳಕರತಂದು ( 1 , 1 )
ಒಳಕಾಡು ( 1 , 1 )
ಒಳಕೊಂಡಿತನ್ನವನು ( 1 , 1 )
ಒಳಕೊಂಬ ( 1 , 1 )
ಒಳಕೋಟ ( 1 , 1 )
ಒಳಕ್ವೈದೆ ( 1 , 1 )
ಒಳಗ ( 3 , 3 )
ಒಳಗಡೆ ( 2 , 2 )
ಒಳಗಣ್ಣಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಣ್ಣಿಂದಲೇ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಾಗಿ ( 16 , 9 )
ಒಳಗಾಗಿಕ್ಲೇಶ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಾಗಿಕ್ಷಣಕೆ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಾಗುವದಾವುದು ( 1 , 1 )
ಒಳಗಾಗುವಿ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಾಗುವುದುಮಾಯವೋ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಾಡು ( 1 , 1 )
ಒಳಗಾದರು ( 1 , 1 )
ಒಳಗಾದರೆ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಾದವರು ( 1 , 1 )
ಒಳಗಾದೆ ( 5 , 4 )
ಒಳಗಾದೆಎದೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಾದೆಕಲಾವತಿ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಾದೆನಲ್ಲ-ಸಿರಿ- ( 1 , 1 )
ಒಳಗಾದೆನು ( 1 , 1 )
ಒಳಗಾದೆನೊ ( 3 , 3 )
ಒಳಗಾದೆನೋಮೀಸಲೂಳಿಗವ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಾದೆಯಲ್ಲೋ-ಪ್ರಾಣಿ8 ( 1 , 1 )
ಒಳಗಾರು ( 1 , 1 )