ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಲಿಸಿಒಂದು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಕೊಂಡ ( 8 , 3 )
ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಕೊಂಡನು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಕೊಂಡರು ( 2 , 2 )
ಒಲಿಸಿಕೊಂಡವ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಕೊಂಡವನವನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಶೀಲಶುಂಡಶೂರ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಾನಂದಿಸುವವಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಿಹಮಹಂತಗುರುವರಶ್ರೀಪಾದರಾಜರೇ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ( 3 , 3 )
ಒಲಿಸಿಕೊಂಡುಪಟ್ಟದರಸಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಕೊಂಡುಬಾಲಯತಿವ್ಯಾಸನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಕೊಂಡೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಕೊಡೊ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಕೊಡೋ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಕೊಂಬವಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಕೊಂಬುದನರಿಯೆವೊಗೊಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಕೊಳುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳದನಕ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಮಾರ್ಗಭಾಗವತಧರ್ಮ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೆಂದು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೈ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿದ ( 11 , 10 )
ಒಲಿಸಿದಇಳೆಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿದಗೆತ್ರಿಪುರರ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿದನು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿದನೊ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿದಮೂರೇಳು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿದವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿದಳೊ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿದಾ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿದಾ-ಒಲಿಸಿದಾ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿದಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿದಿಳೆಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿದೆ ( 7 , 6 )
ಒಲಿಸಿದೆನೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿದೆಯಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿದೆಯೇನೇ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿದೆಯೊಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿದ್ಯೊ ( 2 , 2 )
ಒಲಿಸಿದ್ಹ್ಯಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿಭಗೀರಥ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿರಂಗರಾಜನ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿರುವ ( 1 , 1 )