ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವಕ್ಷವ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷವನೊದ್ದು ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷವಾನಂದ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷವಾರಿಧಿಶಯನ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷವಾಲಯವ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷವೆ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಶೀಲರಮ್ಯ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಸಂ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಸಾರಿದ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಸ್ಕ ( 2 , 2 )
ವಕ್ಷಸ್ಕವಂ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಸ್ಕವಂಸೇದಿ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಲದ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಲದಲಿ ( 2 , 2 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಲವಾಸಿನಿ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಲಾವಾಸಿ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ( 5 , 3 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಳಕೆ ( 2 , 2 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಳಗಳ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಳದ ( 2 , 2 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲಿ ( 7 , 6 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲಿನಿಂತು ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ( 5 , 5 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಲಕ್ಷ್ಮಣವಾಗಿರುವಂಥ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಳದವನ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಿ ( 9 , 5 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಿರಕ್ಷಿತಳಾದೆ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಳದೊಳಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಳನಿವಾಸಿನಿಯೇ5 ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಳವ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಳವತಿ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಳವನೇ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಳವಾ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಳವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಳವು ( 3 , 3 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಳವೆ ( 2 , 1 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಳಾಶ್ರಿತೆಲಕ್ಷ್ಮೀಲೀಲಾಮೃತ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಾನದಿ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಿತ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಸ್ಥಿತನು ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಸ್ಸಿನೋಳ್ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಾಂಗದೊಳಿಟ್ಟಗೆ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಿಸೋ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷೊನಿವಾಸಳೆಕುಂದನು ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷೋಧೃತ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷೋನ್ನತಸ್ಥಾನವಂ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷೋಮಂದಿರದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷೋಲೀಲ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷೋವಿಧಾರಿ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷೋವೀವರ ( 1 , 1 )