ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲಕುಮೀಕಾಂತನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮೀತಾಯೆ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮೀಪತಿಯಸುದಯಾರಸನುಂಬುವ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮೀಪತಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮೀರಮಣನ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮೀರಮಣನೊಲಿವಂದದಲಿ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮೀಲೋಲನಇಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮೀಲೋಲನಾ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮೀಶ ( 9 , 7 )
ಲಕುಮೀಶ-ಆಹ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮೀಶಗಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮೀಶಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮೀಶನ ( 2 , 2 )
ಲಕುಮೀಶನಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮೀಶಪರೆನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಲಕುಮೀಶಾ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮೀಸಾರಸಾಕ್ಷಿ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮೇಶನ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮೇಶನಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಲಕುವಿರಮಣಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕೂಮಿರಮಣನ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೃತ ( 4 , 3 )
ಲಂಕೃತಕಂಧರನ ( 2 , 2 )
ಲಂಕೃತನಹನೀತನಾರಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೃತನಾದ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೃತವಾದ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೃತಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೃತಾಂಘ್ರಿಣಾ ( 1 , 1 )
ಲಕೃಷ್ಣವಿಠ್ಠಲ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೆ ( 17 , 14 )
ಲಂಕೆಗೆ ( 16 , 14 )
ಲಂಕೆಗೆಗಣಿತಾತೀತ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೆಗೈದಿ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೆನಾಳ್ವೋ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೆಯ ( 47 , 26 )
ಲಂಕೆಯತೋರಣೇರಿದನು ( 1 , 1 )
ಲಂಕೆಯನಿತ್ತುದನುಕೇಳಿ6ಸುರ-ನರ-ನಾಗಲೋಕದ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೆಯನು ( 6 , 6 )
ಲಂಕೆಯನುರಿಪಿ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೆಯನುರುಪಿದೆಮಾನವರ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೆಯನುಸುರಸುರನೆ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೆಯನೈವುದಕೆಕುಲಗಿರಿಯ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೆಯನ್ನೈದುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೆಯಪುರವಾ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೆಯಪೊಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೆಯಪೊಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಲಂಕೆಯಲಿ ( 3 , 3 )
ಲಂಕೆಯಲಿಕುಳಿತೆಯ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೆಯಲಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಲಂಕೆಯಿಂದಾ ( 1 , 1 )