ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಭಕುತರೆಲ್ಲ ( 2 , 2 )
ಭಕುತರೆಲ್ಲರು ( 1 , 1 )
ಭಕುತರೆಲ್ಲಸಕಲವ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರೇ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರೊಡಿಯ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರೊಳಗೆ ( 3 , 3 )
ಭಕುತರೊಳಗೆಎನ್ನಿಂದ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರೊಳಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರೊಳಿಡು ( 1 , 1 )
ಭಕುತರೊಳು ( 5 , 4 )
ಭಕುತರೋಳ್ಹಾತನೆನ್ನಗಜವದನನೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರ್ಗಭೀಷ್ಟಗಳ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರ್ಗೆ ( 2 , 2 )
ಭಕುತಲ ( 1 , 1 )
ಭಕುತವತ್ಸಲ ( 8 , 7 )
ಭಕುತವತ್ಸಲಗೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತವತ್ಸಲನು ( 1 , 1 )
ಭಕುತವತ್ಸಲನೆಂಬ ( 2 , 1 )
ಭಕುತವತ್ಸಲನೆಂಬೋ ( 1 , 1 )
ಭಕುತವರ ( 1 , 1 )
ಭಕುತವರೇಣ್ಯಗೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತವರೇಣ್ಯರ ( 1 , 1 )
ಭಕುತವರ್ಗಕೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತವಾಕ್ಯವ ( 1 , 1 )
ಭಕುತವೃಂದಕೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತವೃಂದದ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಸಂಸಾರಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಸಂಸಾರಿಹರಿಶಕಟಸಂಹಾರಿಸಕಲಾಂತರ್ಯಾತ್ಮಕ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಸುರತರುವೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಹಿತ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಳಾದ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಳು ( 1 , 1 )
ಭಕುತಳೆನಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಾ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಾಗ್ರಣಿ ( 3 , 3 )
ಭಕುತಾಗ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಾಂತರಂಗ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಾಧಾರ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಾನುಕೂಲ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಾನುಭಕುತರಿಗಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಾನೇದಕ್ಷಿಣಾಕ್ಷಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಾಭಯ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಾಭಿ ( 2 , 1 )
ಭಕುತಾಭಿಮಾನಿ ( 3 , 1 )
ಭಕುತಾಭಿರಾಮ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಾಭೀಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿ ( 212 , 60 )
ಭಕುತಿ-ಯನಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಇದ್ವದಕೆ ( 1 , 1 )