ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪಆಪತ್ತು ( 1 , 1 )
ಪಆಯುಷ್ಯವಂತನಾಗು ( 2 , 2 )
ಪಆರು ( 1 , 1 )
ಪಆರೂ ( 1 , 1 )
ಪಆರ್ತಿಂಹÀರ ( 1 , 1 )
ಪಆಲದೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಪಆವಾತನ ( 1 , 1 )
ಪಆಶಯೇಶಯ ( 1 , 1 )
ಪಆಶಾ ( 1 , 1 )
ಪಆಶೆಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಪಆಸೆಬಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಪಆಸೆಯೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಪಇಂದಿರಪತಿ-ಗುಣ- ( 1 , 1 )
ಪಇಂದಿರಾದೇವಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಪಇಂದಿರಾರಮಣನ ( 1 , 1 )
ಪಇಂದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಪಇಂದಿರೆಹರಿಯುರ ( 1 , 1 )
ಪಇಂದಿರೇಶ ( 1 , 1 )
ಪಇಂದುಮುಖಿಯರೆದ್ದು ( 1 , 1 )
ಪಇಂದ್ರಲಾಲಿರಾಘವೇಂದ್ರಲಾಲಿ ( 1 , 1 )
ಪಇಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಪಇಂದ್ರಸೇನಳೆವಿಪ್ರಕನ್ನಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಪಇಂದ್ರಸೇನಾ ( 1 , 1 )
ಪಇಂದ್ರಸೇನೆ ( 1 , 1 )
ಪಇಂದ್ರಾದಿ ( 1 , 1 )
ಪಇನಸುತಗೊಲಿದನು ( 1 , 1 )
ಪಇನ್ನು ( 1 , 1 )
ಪಇನ್ನೆರಡು ( 1 , 1 )
ಪಇಭರಾಜಗಮನೆ ( 1 , 1 )
ಪಇರುಳು ( 2 , 1 )
ಪಇಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಪಇಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಪಇಷ್ಟರಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಪಇಷ್ಟು ( 1 , 1 )
ಪಇಳಿಪತಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಪಇಳೆಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಪಈತನ ( 1 , 1 )
ಪಈತನೀಗ ( 1 , 1 )
ಪಉಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಪಉಡುವರಿವೆ ( 1 , 1 )
ಪಉತ್ತಮ ( 1 , 1 )
ಪಉದಧಿಯ ( 1 , 1 )
ಪಉದಯಕಾಲದಲೆದ್ದು ( 1 , 1 )
ಪಉದಯವಾದರೆ ( 1 , 1 )
ಪಉದಯಾಸ್ತಮಾನ ( 1 , 1 )
ಪಉದಿತಭಾಸ್ಕರ ( 1 , 1 )
ಪಉದಿಸಿದುವು ( 1 , 1 )
ಪಉನ್ನತದ ( 1 , 1 )
ಪಉಭಯ ( 1 , 1 )
ಪಉಭಯರಾಯರು ( 1 , 1 )