ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಝಳಪಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಝಳಪಿಸಿ1ಹೂಕಾಂರವನೇ ( 1 , 1 )
ಝಳಪಿಸುತ ( 2 , 2 )
ಝಳಪಿಸುತ2ಒಂದೊಂದೆ ( 1 , 1 )
ಝಳಪಿಸುತಜಡಿದ ( 1 , 1 )
ಝಳಪಿಸುತ್ತ ( 2 , 2 )
ಝಳಪಿಸುವÀ ( 1 , 1 )
ಝಳಪು ( 2 , 1 )
ಝಳಪುಗಳಲಸತ್ ( 1 , 1 )
ಝಳಮಳ ( 2 , 2 )
ಝಳಿ ( 2 , 2 )
ಝಳಿಝಳಿಸುತಿಹದು ( 1 , 1 )
ಝಳಿತವಾಗಿರುವ ( 1 , 1 )
ಝಳಿಪಂಬರದೀ ( 1 , 1 )
ಝಳಿಪಾ ( 1 , 1 )
ಝಳಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಝಳಿಸುತಬಂದು ( 1 , 1 )
ಝಳಿಸುತಿಹದು ( 1 , 1 )
ಝಳಿಸುವ ( 2 , 1 )
ಝಳುಕಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಝಾಂUಟಿ ( 1 , 1 )
ಝಾಂಗಟಿ ( 1 , 1 )
ಝಾಂಗಟೆ ( 3 , 3 )
ಝಾಟ ( 2 , 1 )
ಝಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಝಾಡಿಸಿ ( 3 , 3 )
ಝಾಡಿಸಿದವನಿವ ( 1 , 1 )
ಝಾಡಿಸೀ ( 1 , 1 )
ಝಾಮಝಾಮದಿ ( 2 , 2 )
ಝಾರಿತನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಝಾಲ ( 1 , 1 )
ಝಾವ ( 5 , 4 )
ಝಾವಕೆ ( 2 , 1 )
ಝಾವಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಝಾವದ ( 1 , 1 )
ಝಾವದಲಿ ( 2 , 2 )
ಝಾವದಿ ( 4 , 3 )
ಝಾವಿನ ( 1 , 1 )
ಝಿಂ ( 1 , 1 )
ಝಿಯಾನಾದವುಝೇಂಕಾರದಿ ( 1 , 1 )
ಝಿಲ್ಲಿಕ ( 1 , 1 )
ಝಿಲ್ಲಿಕದಿಂದೆದೆ ( 1 , 1 )
ಝಿಲ್ಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಝೀರಿತ ( 1 , 1 )
ಝುಂಗುಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಝುಂಟಾವಲಯ ( 1 , 1 )
ಝುಡಪಿನೊಳಗ ( 1 , 1 )
ಝುಮ್ಮನೇ ( 1 , 1 )
ಝುಮ್ಮಿಟ್ಟಿತುಧಿಟ್ಟತನದ ( 1 , 1 )
ಝುಮ್ಮೆನಿಸಿ ( 2 , 2 )