ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜಗಕಭಯವ ( 1 , 1 )
ಜಗಕರ್ತನ ( 1 , 1 )
ಜಗಕರ್ತಾ ( 2 , 1 )
ಜಗಕರ್ತುನೆಂದೆನಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಲ್ಲೇ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಾಧಾರ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಾಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಾಪದ್ಬಂಧು ( 1 , 1 )
ಜಗಕಾರಣ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಾರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಾರ್ಯದಿ ( 2 , 1 )
ಜಗಕಾರ್ಯದೊಳು ( 1 , 1 )
ಜಗಕಾರ್ಯನಿರ್ಮಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಾವ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಿತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಿಂದು ( 2 , 2 )
ಜಗಕಿದುಸೈವಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಿಂದೇ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಿನ್ನು ( 2 , 2 )
ಜಗಕಿನ್ನುಮಾನದಿಂದಲಿಕಾವದೊರೆಗಳ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಿರೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಿವ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಿಳಿದು ( 1 , 1 )
ಜಗಕೀಶ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆ ( 102 , 38 )
ಜಗಕೆಇತ್ತು ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಗುರುವೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಗೈದಂಥ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಂದ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಂದು ( 2 , 2 )
ಜಗಕೆಂದುಪರಿಪರಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆನಲವಿಂ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಂಬ ( 2 , 2 )
ಜಗಕೆಂಬಸುe್ಞÁನ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಬೆಳಕನೀವಸಾಕಾರ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಮಂಕುತನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಯಾಧಾರವದು ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಲ್ಲ ( 23 , 14 )
ಜಗಕೆಲ್ಲಕೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಲ್ಲನಿನ್ನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಲ್ಲಮಧ್ವಮಾರ್ಗವನು ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಲ್ಲವೆಂದುಛಂದಛಂದಾದಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಲ್ಲಾಕರ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆಶೆಟ್ಟಿಯಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೇ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೇಕನೆನಿಪನಮಾತು ( 1 , 1 )