ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜಗಗಳಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಜಗಗಳಿರದಂದು ( 1 , 1 )
ಜಗಗಳಿರಲೂ ( 1 , 1 )
ಜಗಂಗಳು ( 2 , 2 )
ಜಗಂಗಳೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಗಳೊಳು ( 1 , 1 )
ಜಗಂಗಳ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಗುರು ( 1 , 1 )
ಜಗಚಕ್ಷುವೆನಿಸಿದನೂ ( 1 , 1 )
ಜಗಚೇಷ್ಟಕ ( 1 , 1 )
ಜಗಚೇಷ್ಟಪ್ರದ ( 1 , 1 )
ಜಗಚೇಷ್ಠಾ ( 1 , 1 )
ಜಗಚ್ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಚ್ಚರಾಚರಪೋಷಕಾಧಾರಕ ( 1 , 1 )
ಜಗಚ್ಚರಿಯಮ್ಮಹೆಗಲ ( 1 , 1 )
ಜಗಚ್ಚೇಷ್ಟಾಪ್ರದಾಯಕ ( 1 , 1 )
ಜಗಜಗ ( 2 , 2 )
ಜಗಜಗಿಸುವ ( 5 , 3 )
ಜಗಜಟ್ಟಿ ( 26 , 13 )
ಜಗಜಟ್ಟಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಜಗಜಟ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲರ ( 1 , 1 )
ಜಗಜಟ್ಟಿಯಂತಿರುವನು ( 1 , 1 )
ಜಗಜಟ್ಟಿಯಂತಿರುವನುದಿಟ್ಟನಿವನವನ ( 1 , 1 )
ಜಗಜಟ್ಟಿಯಾದಿಕೇಶವ ( 1 , 1 )
ಜಗಜಟ್ಟಿಯು ( 1 , 1 )
ಜಗಜಟ್ಟಿಸಂನ್ಯಾಸ ( 1 , 1 )
ಜಗಜಠರಘಹರಾಹಿನಗನಿಲಯ ( 1 , 1 )
ಜಗಜಠರಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟ ( 1 , 1 )
ಜಗಜನ ( 1 , 1 )
ಜಗಜನ್ಮಾದಿ ( 2 , 2 )
ಜಗಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣನೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಜಾಲದಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಜೀವ ( 4 , 3 )
ಜಗಜೀವತತಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಜಗಜೀವನ ( 6 , 3 )
ಜಗಜೀವನನು ( 1 , 1 )
ಜಗಜೀವನಾ ( 2 , 1 )
ಜಗಜೀವನ್ನ ( 1 , 1 )
ಜಗಜೀವಾ ( 1 , 1 )
ಜಗಜೀವಾ5 ( 1 , 1 )
ಜಗಜೀವಿತ ( 1 , 1 )
ಜಗಜೀವೇಶ ( 1 , 1 )
ಜಗಜೀವೇಶನ ( 1 , 1 )
ಜಗಜೂತಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಜೆಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಜೇಟಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜ£್ಮÁದಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜ£್ಮ್ಞದಿಕರ್ತನೇ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜ£್ಮ್ಞಧಿಕರ್ತ14ಶ್ರವಣ ( 1 , 1 )