ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಏಕಾಂತಘನಪೂರ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂತದಲಿ ( 11 , 8 )
ಏಕಾಂತದಲಿರುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ( 3 , 3 )
ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿರುವಾ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂತದಾಸರ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂತದಿ ( 8 , 8 )
ಏಕಾಂತದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂತದಿಪ್ಪುದು ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂತದೊಳಗಿರುವ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂತದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂತದೊಳು ( 2 , 2 )
ಏಕಾಂತದೊಳುಶಂಖಚಕ್ರಧರ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂತನು ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂತಪೂರ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂತಪೂರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂತಭಕುತಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂತವ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂತವನು ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂತವನ್ನ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂತವಾಸನೆ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂತವಿನ್ನೇನು ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂತವೆತಾಯಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂತವೇನು ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂತಸ್ಥಳಕ್ಕೊಯ್ದು ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂತಿಕರ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂತಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಏಕಾತ್ಮ ( 10 , 2 )
ಏಕಾತ್ಮಅರದೂರಪರಿಪೂರ್ಣಉರು ( 1 , 1 )
ಏಕಾತ್ಮನ ( 1 , 1 )
ಏಕಾತ್ಮನಲ್ಲಿನಿಜ ( 1 , 1 )
ಏಕಾತ್ಮನೆಂದೇ ( 1 , 1 )
ಏಕಾತ್ಮರೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಏಕಾದಂತನೆ ( 1 , 1 )
ಏಕಾದಶ ( 1 , 1 )
ಏಕಾದಶದಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಾದಶಾವರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಾದಶಿ ( 21 , 15 )
ಏಕಾದಶಿಕಾಮಜನಕನನು ( 1 , 1 )
ಏಕಾದಶಿದನ ( 1 , 1 )
ಏಕಾದಶಿಯ ( 6 , 5 )
ಏಕಾದಶಿಯಲಿ ( 2 , 2 )
ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಾದಶಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಏಕಾದಶಿಯೆಂದುಶೋಭಿಪ ( 1 , 1 )
ಏಕಾದಶಿವ್ರತ ( 2 , 2 )
ಏಕಾದಶೀ ( 1 , 1 )
ಏಕಾದಶ್ರೇಂದ್ರಿಯವ ( 1 , 1 )
ಏಕಾದ್ಯಶ ( 1 , 1 )
ಏಕಾನಂದನಕಂದನೊಳಿಹಪರ ( 1 , 1 )