ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಆಕೆಯಗೊಂಡೆ ( 1 , 1 )
ಆಕೆಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಆಕೆಯಮೇಲೆ ( 1 , 1 )
ಆಕೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಆಕೆಯು ( 3 , 3 )
ಆಕೆಯೂ ( 1 , 1 )
ಆಕೆವರಗಳ ( 1 , 1 )
ಆಕೆವಾಳರ ( 1 , 1 )
ಆಕೆಹಯವದನ ( 1 , 1 )
ಆಕೋಪ ( 1 , 1 )
ಆಕ್ಕರವುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಆಕ್ಯವನ ( 1 , 1 )
ಆಕ್ರತದಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಕ್ರಮನುಪಿತ ( 1 , 1 )
ಆಕ್ರಮಿಸಿ ( 4 , 3 )
ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ ( 1 , 1 )
ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಆಕ್ರಮಿಸಿದಾತಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಕ್ರಮಿಸಿದಿನಭದಿಕ್ಕುಹೇ ( 1 , 1 )
ಆಕ್ರಮಿಸುತಿಹರುದಾಂಟುವುದು ( 1 , 1 )
ಆಕ್ರೋಶವ ( 1 , 1 )
ಆಕ್ಷಣ ( 5 , 5 )
ಆಕ್ಷಣದಲಿ ( 3 , 3 )
ಆಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ13 ( 1 , 1 )
ಆಕ್ಷಣದಿ ( 2 , 2 )
ಆಕ್ಷಣದೇವ ( 1 , 1 )
ಆಕ್ಷಣವೆ ( 1 , 1 )
ಆಕ್ಷಣಾ ( 1 , 1 )
ಆಕ್ಷಯಾತ್ಮಕನಾದ ( 1 , 1 )
ಆಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಆಕ್ಷೇಪಿಸದಿರು ( 1 , 1 )
ಆಕ್ಷೋಭ್ಯ ( 1 , 1 )
ಆಖಂಡಲ ( 1 , 1 )
ಆಖಂಡಲನುತ ( 1 , 1 )
ಆಖಂಡಲರ್ಚಿತ ( 1 , 1 )
ಆಖಣಾತ್ಮಕಾಯನೆ ( 1 , 1 )
ಆಖಣಾಶ್ಮ ( 2 , 2 )
ಆಖಣಾಶ್ಮನೆ ( 1 , 1 )
ಆಖಣಾಶ್ಮಸಮ ( 1 , 1 )
ಆಖಣಾಶ್ಮಸಮನು ( 1 , 1 )
ಆಖರ ( 1 , 1 )
ಆಖರವೆನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಆಖಳಓಡಿ ( 1 , 1 )
ಆಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ( 1 , 1 )
ಆಖುವಾಹನ ( 3 , 3 )
ಆಖುವಾಹನನೆ ( 2 , 2 )
ಆಖುವಾಹನಪಿತ ( 1 , 1 )
ಆಂಖೂಶಾ ( 1 , 1 )
ಆಖ್ಯಾನ ( 3 , 2 )
ಆಖ್ಯಾನದನ್ನಾ ( 1 , 1 )