ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬ್ರಹ್ಮಗೆನ್ನಿರೊ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಘಟಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಘಾಸಿಯಾಗನು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ( 3 , 3 )
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನೇ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವ್ರತಧರ್ಮನಿಯಾಮಕ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಖ್ಯ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ( 10 , 10 )
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಘನ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಮಾಧವನೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಲು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ( 3 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾದ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾದನೇನು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯು ( 2 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯೆಂದರಿತೆನೊ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯೆನಿಪ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯೇನೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಹರಿನಿನ್ನಬಲಿರಾಜ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಜನಕ ( 3 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಜನಕನ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಜವಂಶ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸದ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಜೀವೋತ್ತಮ6ಶ್ರೀಮದನಂತನೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಜೆÕೀಶ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ( 4 , 4 )
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಣನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಣಮುನಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ( 22 , 7 )
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ- ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಒಳ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕುವರನಾದೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲದೇವಾ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗುರುವೇ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರ ( 5 , 5 )
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )