ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬ್ಯಾರಿಲ್ಲ ( 4 , 3 )
ಬ್ಯಾರಿಲ್ಲ2ಸಕ್ಕರೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾರಿಲ್ಲವೊ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾರಿಲ್ಲಾ ( 2 , 2 )
ಬ್ಯಾರಿಹ ( 2 , 1 )
ಬ್ಯಾರುವೇನೆಂಬಧಮ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾರೆ ( 22 , 13 )
ಬ್ಯಾರೆಗತಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾರೆಗತಿಯುಂಟೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾರೆಗೊಳಿಸು ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾರೆದೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾರೆದೋರಿತು ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾರೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾರೆನ್ನಬಹುದೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾರೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾರೆಬ್ಯಾರಹರು ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾರೆರಡನೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾರೆಲ್ಲೀ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾರೇ ( 2 , 2 )
ಬ್ಯಾರ್ಯದ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾರ್ಯದೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾರ್ಯಾದ ( 2 , 1 )
ಬ್ಯಾರ್ಯಾದೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾವಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾಸತ್ತು ( 5 , 4 )
ಬ್ಯಾಸತ್ತೊ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾಸರ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾಸರಗೊಂಡೆನು ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾಸರದ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾಸರದಲೆ ( 5 , 4 )
ಬ್ಯಾಸರದೆ ( 7 , 6 )
ಬ್ಯಾಸರವಾಗಿದೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾಸರವಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾಸರವೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾಸರಾ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾಸರಾಗು ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾಸರಾಂತಕಮಾದ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾಸರಿಕಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾಸರಿಕ್ಯಾಯ್ತೇನೆಶೋದೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾಸರಿಯದೆ ( 2 , 2 )
ಬ್ಯಾಸರಿಲ್ಲದಲೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾಸರಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾಸರೇನಿಲ್ಲಲಾ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾಳೀ ( 1 , 1 )
ಬ್ಯಾಳೆ ( 3 , 2 )
ಬ್ಯಾಳೆಯ ( 1 , 1 )
ಬ್ರ ( 18 , 10 )
ಬ್ರ- ( 3 , 2 )
ಬ್ರಮರ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಮ್ಹ ( 1 , 1 )