ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವ್ರತವಳಿದಕರಿಯನಿವ ( 1 , 1 )
ವ್ರತವಳಿದಂಥ ( 1 , 1 )
ವ್ರತವಳಿದನೆ ( 1 , 1 )
ವ್ರತವಳಿದಿ ( 1 , 1 )
ವ್ರತವಳಿದು ( 7 , 6 )
ವ್ರತವಳಿದುಮತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ವ್ರತವಳಿದೆ ( 2 , 2 )
ವ್ರತವಳಿದೆಮತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ವ್ರತವಳಿಯಬೇಕೆನುತಲಿಅತಿಶಯದಿ ( 1 , 1 )
ವ್ರತವಾ ( 4 , 4 )
ವ್ರತವಾಚರಿಸುವ ( 1 , 1 )
ವ್ರತವಿಡಿಯೆ ( 1 , 1 )
ವ್ರತವಿದಲ್ಲ ( 2 , 2 )
ವ್ರತವಿದುವ್ಯಾತಕೆ ( 1 , 1 )
ವ್ರತವಿರಲು ( 1 , 1 )
ವ್ರತವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ವ್ರತವು ( 12 , 11 )
ವ್ರತವುಳ್ಳಮತ್ತು ( 1 , 1 )
ವ್ರತವೂ5ದ್ವಾದಶಿ ( 1 , 1 )
ವ್ರತವೆ ( 1 , 1 )
ವ್ರತವೆಂದು ( 1 , 1 )
ವ್ರತವೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ವ್ರತವೊ ( 1 , 1 )
ವ್ರತಶೀಲನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ವ್ರತಸಾಂಗವೆನ್ನಿಸಿರಿ ( 1 , 1 )
ವ್ರತಹರಣ ( 1 , 1 )
ವ್ರತಹೃತಆಚರಗೆಜಿತಬೌದ್ಧಾಚರಗೆ ( 1 , 1 )
ವ್ರತಹೋಮ ( 1 , 1 )
ವ್ರತಾಚರಣೆ ( 1 , 1 )
ವ್ರತಾಚರಿಸಲು ( 1 , 1 )
ವ್ರತಾಚರಿಸಿದನ್ನ ( 1 , 1 )
ವ್ರತಾಚರಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ವ್ರತಾದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ವ್ರತಾದಿಗಳನೇನ ( 1 , 1 )
ವ್ರತಿ ( 1 , 1 )
ವ್ರತಿಪತಿ ( 1 , 1 )
ವ್ರತಿಯ ( 1 , 1 )
ವ್ರತಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ವ್ರತೀಶಾ ( 1 , 1 )
ವ್ರತೆಯರ ( 1 , 1 )
ವ್ರತ್ತದಾ ( 1 , 1 )
ವ್ರಯಗೈದೆಭಕ್ತಿಯನು ( 1 , 1 )
ವ್ರಯದಿಂದ ( 1 , 1 )
ವ್ರಯವಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ವ್ರಯವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ( 1 , 1 )
ವ್ರಾತ ( 23 , 10 )
ವ್ರಾತಕೆ ( 1 , 1 )
ವ್ರಾತಖಳಕುಲ ( 1 , 1 )
ವ್ರಾತಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )