ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒರೆಯೆ ( 2 , 2 )
ಒರೆವ ( 1 , 1 )
ಒರೆವನೋ ( 1 , 1 )
ಒರೆವರು ( 1 , 1 )
ಒರೆವುದೆಂದೆನೆ ( 1 , 1 )
ಒರೆವೆ ( 1 , 1 )
ಒರೆವೆನು ( 1 , 1 )
ಒರೆವೆನೆಂಬಪರಾಧ ( 1 , 1 )
ಒರೆವೆನೊ ( 1 , 1 )
ಒರೆಸಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಒರೆಸಿ ( 5 , 4 )
ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಒರೆಸಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಒರೆಸಿದೆನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಒರೆಸುತ ( 1 , 1 )
ಒರೆಸುತಮ್ಯಾಲೆ ( 1 , 1 )
ಒರೆಸುತ್ತ5 ( 1 , 1 )
ಒರ್ಲಿಗ ( 1 , 1 )
ಒರ್ವನೆ ( 1 , 1 )
ಒರ್ವನೇ ( 1 , 1 )
ಒರ್ವಳಿ- ( 1 , 1 )
ಒರ್ಸಿಟ್ಟಿಹಚದುರೆಯ ( 1 , 1 )
ಒಲಒಲ ( 1 , 1 )
ಒಲದರೆ ( 1 , 1 )
ಒಲದು ( 2 , 1 )
ಒಲಪಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಪು ( 1 , 1 )
ಒಲಮಿಂದ್ಹಾಗಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಲಮಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಯುವನವರ್ಗೆ4 ( 1 , 1 )
ಒಲವ ( 1 , 1 )
ಒಲವನು ( 1 , 1 )
ಒಲವನೆರೆವೆವೈ3 ( 1 , 1 )
ಒಲವಲಂಯಂತೆಂದಲ್ಲರೊಳುಹಗೆತರವಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಲವಾಗೆನ್ನಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಒಲವಾಗೆನ್ನೊಳು ( 1 , 1 )
ಒಲವಿತ್ತುದ್ದರಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಒಲವಿಂದ ( 3 , 3 )
ಒಲವಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಒಲವಿನ ( 1 , 1 )
ಒಲವಿನಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಲವಿನಿಂ ( 2 , 2 )
ಒಲವಿನಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಲವಿಲ್ಲದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಲವಿಲ್ಲವೆನ್ನಬಹುದೇ ( 1 , 1 )
ಒಲವು ( 10 , 6 )
ಒಲವು3 ( 1 , 1 )
ಒಲವುಕುಟಿಲದಿ ( 1 , 1 )
ಒಲವುತ್ತ ( 2 , 1 )
ಒಲವುತ್ತ12 ( 1 , 1 )