ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಅಂ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂಬುಜಾಸನ ( 8 , 7 )
ಅಂಬುಜಾಸನಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಸನಪಿತನ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಸನವಿನುತೆ ( 2 , 2 )
ಅಂಬುಜಾಸನಾದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜೆರಮಣಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜೇಕ್ಷÀಣ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣ ( 2 , 2 )
ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣರತ್ನ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣರತ್ನಕಿರೀಟಕುಂಡಲಪೊಳೆವಕೌಸ್ತುಭಮಣಿಉರದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜೇಶ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜೋದರ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜೋದರಾನಂದಸಾಗರಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜೋದ್ಬವ ( 2 , 2 )
ಅಂಬುಜೋದ್ಭವ ( 5 , 5 )
ಅಂಬುಜೋದ್ಭವನ ( 2 , 2 )
ಅಂಬುಜೋದ್ಭವನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜೋದ್ಭವಪಿತನ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜೋದ್ಭವಪಿತನು ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜೋಪಮ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುತನಯುದರದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುತೆಗೆದು ( 1 , 1 )
ಅಂಬುದ ( 2 , 2 )
ಅಂಬುದಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುದಛಾಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುದನಿಭ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುದಶ್ಶಾಮಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುದಿಶಯನ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುದೇನು ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಧರಸುಂದರಏಣಾಂಕರವಿಕಾಶ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಧಿ ( 9 , 8 )
ಅಂಬುಧಿಗಂಭೀರ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಧಿಗೆ ( 4 , 3 )
ಅಂಬುಧಿಜಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಧಿಜಾನನ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಧಿನಿಲಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಧಿಮದಘ್ನಅಂಬುಗೃಹ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಧಿಮುಣುಗಿಸುವದು ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಧಿಯ ( 9 , 7 )
ಅಂಬುಧಿಯನೆರೆದಾಟಿಕುಂಭಿನಿಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಧಿಯಸಂಜಾತೆರಮಣ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಧಿಯಿಳಿದ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಧಿಯು ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಧಿಯುದುಕದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಧಿಯೆ ( 2 , 2 )
ಅಂಬುಧಿಯೊಳನುದಿನ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಧಿಯೊಳನುದಿನಮ್ಞಿನ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಧಿಯೊಳು ( 3 , 3 )
ಅಂಬುಧಿಯೊಳೆನ್ನ ( 1 , 1 )