ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಚಕ್ರಧರನಗಲಿಸಿದನೆ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಧರನಗಲಿಸಿದನೊ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಧರನು ( 2 , 2 )
ಚಕ್ರಧರನೆ ( 3 , 2 )
ಚಕ್ರಧರವರ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಧರಾಚ್ಯುತ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಧರಿಸದ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಧರಿಸಿಪ್ಪವU ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಧರೇಶಂ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಧಾರಣ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಧಾರಿ ( 11 , 6 )
ಚಕ್ರಧಾರಿಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಧಾರಿಯೆ ( 2 , 2 )
ಚಕ್ರಧಾರೀ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರನಾಗಿ2 ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರನಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರನಿಲಲೀಯದಿರೆಉರ್ವೀಶನನು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರನೆರೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಪದ್ಮರೇಖ್ಯುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಪಾಣಿ ( 9 , 6 )
ಚಕ್ರಪಾಣಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಪಾಣಿಬೆಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಪಾಣಿಯಮರೆದು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಪಾಣಿಯು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಪಾಣಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಪಿಡಿದಿಹ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಪೀತಾಂಬರಧಾರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಪುರಕೆ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಪುರದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಪ್ರಾಣೀ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಬಾಣಂಗಳು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಬಿಂಬವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಭೂಷಣ ( 2 , 1 )
ಚಕ್ರಭೊಗಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಭೋಗಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಮಂಡಲದೊಳು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಮೀರಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಮೂರುತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಮೂರುತಿಯಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಯುತ ( 2 , 1 )
ಚಕ್ರರಾಜ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರರೂಪದಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವ ( 29 , 20 )
ಚಕ್ರವತಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವತೆಗೆದು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವನಂದುಹರನು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವನಾಗಹರಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವನಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವನೀಯಲುಭರದಿಂದ ( 1 , 1 )