ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕಂಕಣವಂಕಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣವನಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣವನು ( 2 , 1 )
ಕಂಕಣವನ್ನು ( 2 , 1 )
ಕಂಕಣವನ್ನೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣವಲಯ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣವಾ ( 2 , 2 )
ಕಂಕಣವಾಕು ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣವಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣವಿಟ್ಟುಕೊರಳೊಳು ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣವಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣವು ( 6 , 5 )
ಕಂಕಣವೇಣುವಡ್ಯಾಣವಿಹಾರಿ ( 2 , 2 )
ಕಂಕಣವೋ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಹಸ್ತಿಗಮನೆಯರು ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಹಾರೆಬಂದುಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಳೆನಿಸೊಅದ್ವಿತೀಯನೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಾ ( 2 , 2 )
ಕಂಕಣಾಕಾರದಾಲಾಯುಧ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಾಕಾರೇಶ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಾಂಗದ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಾಂಗದಕಟಿಸೂತ್ರಗಳನಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಾದಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಾದಿಗಳಪೀತಾಂಬರ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಾದಿಗಳ್ಪೀತಾಂಬರ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಾಧ್ರುತ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಾಭರಣ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಾಭರಣಾಲಾಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಿಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣುಂಗುರ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಭಟ್ಟನಂತೆಶೂರ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಭಟ್ಟೆನಿಸುವೊ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಲಾದಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಕಕವಿಕಳಾಗಿಹಳಿವಳು ( 1 , 1 )
ಕಂಕಾನುಜ ( 1 , 1 )
ಕಕಿಟಕ್ರಮದಿ ( 1 , 1 )
ಕಕುದ್ಗಿರಿ ( 2 , 1 )
ಕಕುದ್ಗಿರಿಧಾಮವರ ( 1 , 1 )
ಕಕುದ್ಗಿರಿಯ ( 1 , 1 )
ಕಕುದ್ಗಿರಿವಾಸ ( 2 , 1 )
ಕಕುದ್ಗಿರಿವಾಸವನಜಾಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಕಕುದ್ಗಿರಿಸಾಂಬಶಿವ ( 1 , 1 )
ಕಕುದ್ಗಿರೀಶ್ವರ ( 1 , 1 )
ಕಂಕುಪಿತನ ( 1 , 1 )
ಕಕುಭದಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಕುಭೀಶ ( 1 , 1 )
ಕಕುಭುಜಾ ( 1 , 1 )
ಕಕುಭುಜಿ ( 1 , 1 )
ಕಕುಭೇಶಾದಿ ( 1 , 1 )
ಕಕುಲ ( 1 , 1 )