ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಐಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ಐನೂರು ( 1 , 1 )
ಐಮೊಗದಹಿಯ ( 1 , 1 )
ಐಯ್ಯಯ್ಯವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಐರ ( 1 , 1 )
ಐರಾವತ ( 2 , 2 )
ಐರಾವತಕೆ ( 1 , 1 )
ಐರಾವತದ ( 1 , 1 )
ಐರಾವತದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಐರಾವತನಾಮಗಜೇಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ಐರಾವತವು ( 1 , 1 )
ಐರಾವತಾರೂಢನಮೋ ( 1 , 1 )
ಐರಾವತಿ ( 1 , 1 )
ಐಲು ( 1 , 1 )
ಐಲುಪೈಲುಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಐಲುಬಡ್ಡಿ ( 1 , 1 )
ಐಲುಬಡ್ಡಿಇನಿಬರನ್ನು ( 1 , 1 )
ಐಲುಬಡ್ಡಿಕುಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಐಲುಬಡ್ಡಿತನಯ ( 1 , 1 )
ಐಲುಬಡ್ಡಿನಷ್ಟವಾಗುವಿ ( 1 , 1 )
ಐಲುಬಡ್ಡಿನಿನಗೆ ( 1 , 1 )
ಐಲುಬಡ್ಡಿಹುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಐವತ್ತಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಐವತ್ತಾರು ( 3 , 3 )
ಐವತ್ತು ( 7 , 6 )
ಐವತ್ತೆಂಟು ( 1 , 1 )
ಐವತ್ತೆರಡು ( 1 , 1 )
ಐವತ್ತೊಂದು ( 1 , 1 )
ಐವತ್ತೊಂದೂ ( 1 , 1 )
ಐವರ ( 7 , 6 )
ಐವರಂಗನೆ ( 1 , 1 )
ಐವರದು ( 1 , 1 )
ಐವರದೆಂದನೇನಇನ್ನುದಯದ ( 1 , 1 )
ಐವರನ ( 2 , 1 )
ಐವರನು ( 1 , 1 )
ಐವರವಾರಿಜನಾಭ ( 1 , 1 )
ಐವರಿಗರಸಿಯು ( 1 , 1 )
ಐವರಿಗಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಐವರಿಗೆ ( 10 , 4 )
ಐವರಿಗೆಅಂದದಲಿಬುಕ್ಕಿಟ್ಟುಸೂರಾಡಿಮಂದಾರಮಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಐವರಿಗೆಆನಂದ ( 1 , 1 )
ಐವರಿಗೆಬಂದು ( 1 , 1 )
ಐವರಿತ್ತೊಡವೆಯನು ( 1 , 1 )
ಐವರು ( 12 , 4 )
ಐವರು3 ( 1 , 1 )
ಐವರು7 ( 1 , 1 )
ಐವರುಆನಂದಬಾಷ್ಪಗಳು ( 1 , 1 )
ಐವರುಚಿತ್ತೈಸಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಐವರುತಂಡ ( 1 , 1 )
ಐವರುಬಂದೆರಗೋರಮ್ಮ ( 1 , 1 )