ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಆಕಾಶನ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶನನೊಪ್ಪಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶನಳಿಯನೆ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶನೃಪ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶನೃಪತಿಯು ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶನೆಲವೆರಡು ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶಪರಿವೃಡನು ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶಮಾರ್ಗದಿ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶರಾಜ ( 2 , 2 )
ಆಕಾಶರಾಜನ ( 3 , 3 )
ಆಕಾಶರಾಜನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶರಾಯ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶರಾಯನ ( 2 , 2 )
ಆಕಾಶರಾಯನಳಿಯಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶವ ( 2 , 2 )
ಆಕಾಶವಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶವಾಣಿಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶವುಂ ( 2 , 2 )
ಆಕಾಶವ್ಹಿಡಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶಸಮಾನಾಂಶ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶಾದಿ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶಾಶ್ರಯ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶೆ7 ( 1 , 1 )
ಆಕಾಳ ( 1 , 1 )
ಆಕಿ ( 1 , 1 )
ಆಂಕುರ ( 1 , 1 )
ಆಕುರುಪ ( 1 , 1 )
ಆಕುರುಹತಂದು ( 1 , 1 )
ಆಕುಲ ( 1 , 1 )
ಆಕುಲದೇವಿಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಆಕೂತಿ ( 1 , 1 )
ಆಕೂತಿಜ ( 1 , 1 )
ಆಕೂಸಿನಾ ( 1 , 1 )
ಆಕೃತಿ ( 1 , 1 )
ಆಕೃತಿಗೂ ( 1 , 1 )
ಆಕೆ ( 9 , 7 )
ಆಕೆಕಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಆಕೆಗಜಗಮನೆಯು ( 1 , 1 )
ಆಕೆಗೆ ( 6 , 6 )
ಆಕೆನಿಚ್ಚ ( 1 , 1 )
ಆಕೆನೀಲಕುಂತಳೆ ( 1 , 1 )
ಆಕೆನ್ನರಸಿ ( 1 , 1 )
ಆಕೆಪ್ರಸವಿಸಿದಳು ( 1 , 1 )
ಆಕೆಬಾಲ ( 1 , 1 )
ಆಕೆಬೆಟ್ಟದಂಥ ( 1 , 1 )
ಆಕೆಭಜಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಆಕೆಮಚ್ಚ್ಯಗಂಗಳೆ ( 1 , 1 )
ಆಕೆಯ ( 11 , 7 )