ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹೋಳಿಯಾಡಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಹೋಳಿಯಾಡಿದನು ( 1 , 1 )
ಹೋಳಿಯಾಡುವ ( 1 , 1 )
ಹೋಳಿಯೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಹೋಳಿಸುಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಹೋಳಿಹೀನರಿಗಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಳು ( 2 , 2 )
ಹೋಳುಗಳ ( 1 , 1 )
ಹೋಳುಗಳಹಚ್ಚಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಳುವದುಚಿತವೇನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಹೋುತನುಮಾನವೇತಕಿನ್ನಿನಿತು ( 1 , 1 )
ಹೋುತುಅಂಗ ( 1 , 1 )
ಹೋುತೆಂದೆ ( 1 , 1 )
ಹೌದ ( 2 , 1 )
ಹೌದಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಹೌದಪ್ಪಾ ( 1 , 1 )
ಹೌದಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಹೌದಯ್ಯಮಧ್ವರಾಯ ( 1 , 1 )
ಹೌದಹುದಹುದೆಂಬಂಥಾದು ( 1 , 1 )
ಹೌದಾದರವಳ ( 1 , 1 )
ಹೌದು ( 8 , 5 )
ಹೌದುಹೌದೆನಿಸಿದಾ ( 1 , 1 )
ಹೌದೆ ( 1 , 1 )
ಹೌದೆಂದು ( 2 , 2 )
ಹೌದೆಂದುಅಗಣಿತ ( 1 , 1 )
ಹೌದೆಂದುನಿಂದಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಹೌದೆನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಹೌದೇನ1 ( 1 , 1 )
ಹೌದೇನ5 ( 1 , 1 )
ಹೌದ್ಹೌದೆಂಬುವ ( 1 , 1 )
ಹೌಧೌದು ( 1 , 1 )
ಹೌರ ( 2 , 2 )
ಹೌರನೆ ( 1 , 1 )
ಹೌಹಾರಿ ( 2 , 2 )
ಹ್ನವಿಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಹ್ನವಿಯೊಳಬ್ದ ( 1 , 1 )
ಹ್ಪನ್ನ ( 1 , 1 )
ಹ್ಮಜ್ಞಾನ ( 1 , 1 )
ಹ್ಮಣ ( 1 , 1 )
ಹ್ಮಣಗೆ ( 1 , 1 )
ಹ್ಮಣ್ಯದೇವ ( 1 , 1 )
ಹ್ಮಣ್ಯರಾ ( 1 , 1 )
ಹ್ಮರು ( 1 , 1 )
ಹ್ಮಹತ್ಯಗಾರನು ( 1 , 1 )
ಹ್ಮಾಂಡ ( 5 , 3 )
ಹ್ಮಾಂಡಕೋಟೀಶನ ( 1 , 1 )
ಹ್ಮಾಂಡಗಳ ( 1 , 1 )
ಹ್ಮಾಂಡದ ( 1 , 1 )
ಹ್ಮಾಂಡದೊಡಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕನಾದ ( 1 , 1 )