ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹೋದಾ ( 2 , 2 )
ಹೋದಾಗ ( 3 , 3 )
ಹೋದಾಗಲೂ ( 1 , 1 )
ಹೋದಾಗ್ರಹಕೆ ( 1 , 1 )
ಹೋದಾತನು ( 1 , 1 )
ಹೋದಾರು ( 1 , 1 )
ಹೋದಾವು ( 1 , 1 )
ಹೋದಾವುಪರಮಾತ್ಮನ ( 1 , 1 )
ಹೋದಾವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಹೋದಿ ( 5 , 5 )
ಹೋದಿತೇಮಾನಿನಿ ( 1 , 1 )
ಹೋದಿಯೋ ( 1 , 1 )
ಹೋದೀ ( 2 , 2 )
ಹೋದೀತು ( 3 , 3 )
ಹೋದೀತೆ ( 1 , 1 )
ಹೋದೀತೆಕದ್ದು ( 1 , 1 )
ಹೋದೀತೆದಾಸರ ( 1 , 1 )
ಹೋದೀತೆಂದು ( 1 , 1 )
ಹೋದೀತೆಶ್ರೀಶನ ( 1 , 1 )
ಹೋದುದ ( 1 , 1 )
ಹೋದುದಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಹೋದುದಿನ್ಯಾರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಹೋದುದೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೋದುದೆಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಹೋದುವಯ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಹೋದುವಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೋದುವಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಹೋದುವಾ ( 1 , 1 )
ಹೋದುವೊ ( 1 , 1 )
ಹೋದೆ ( 10 , 9 )
ಹೋದೆ4ಸತ್ಯದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಹೋದೆ5 ( 1 , 1 )
ಹೋದೆಗಾವಿಲ ( 2 , 2 )
ಹೋದೆಣಿಕೆಯ ( 1 , 1 )
ಹೋದೆದಾನವಾಂತ ( 1 , 1 )
ಹೋದೆನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಹೋದೆನಯ್ಯ ( 4 , 4 )
ಹೋದೆನಯ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಹೋದೆನಲ್ಲ ( 3 , 2 )
ಹೋದೆನಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಹೋದೆನಾ ( 1 , 1 )
ಹೋದೆನು ( 3 , 3 )
ಹೋದೆನೆಕಡೆಗೊಂದು ( 1 , 1 )
ಹೋದೆನೈ ( 2 , 1 )
ಹೋದೆನೊ ( 5 , 5 )
ಹೋದೆನೋ ( 1 , 1 )
ಹೋದೆಮೂಲವನೆವರೆ ( 1 , 1 )
ಹೋದೆಯಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೋದೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಹೋದೆಯೊ ( 1 , 1 )