ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹೋಟಲೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಡುಗಾರರು ( 1 , 1 )
ಹೋಣೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಹೋತಗಳುಕಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಹೋತನ ( 2 , 2 )
ಹೋತಹೃದ್ಯ ( 1 , 1 )
ಹೋತಾಉದ್ಗಾತಾದಿ ( 1 , 1 )
ಹೋತಾರ ( 1 , 1 )
ಹೋತಾಹ್ವಗುರು ( 1 , 1 )
ಹೋತಾಹ್ವಯನೆ ( 1 , 1 )
ಹೋತಿನ ( 2 , 2 )
ಹೋತು ( 2 , 2 )
ಹೋತ್ರ ( 4 , 4 )
ಹೋತ್ರನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಹೋತ್ರನೆ ( 1 , 1 )
ಹೋತ್ರಭಾಗದಸುಲಲಿತೋದನ ( 1 , 1 )
ಹೋತ್ರಯಜ್ಞಾದಿ ( 1 , 1 )
ಹೋತ್ರಯುತಾಅಗ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಹೋತ್ರವನು ( 2 , 1 )
ಹೋತ್ರಾನು ( 1 , 1 )
ಹೋತ್‍ರಿ ( 1 , 1 )
ಹೋತ್ರೆ ( 1 , 1 )
ಹೋದ ( 36 , 18 )
ಹೋದÉ ( 1 , 1 )
ಹೋದಅ ( 1 , 1 )
ಹೋದಕಡೆ ( 1 , 1 )
ಹೋದಗತಿಗ್ಹೋಗ್ವೆ ( 1 , 1 )
ಹೋದಡಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಹೋದಡೆ ( 1 , 1 )
ಹೋದಂತವಯ ( 1 , 1 )
ಹೋದಂತಿದ್ದೆನೊ ( 1 , 1 )
ಹೋದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಹೋದದ್ದು ( 2 , 2 )
ಹೋದದ್ದೆ ( 1 , 1 )
ಹೋದಧಿ ( 2 , 2 )
ಹೋದಧಿಶಯನ ( 1 , 1 )
ಹೋದನ ( 1 , 1 )
ಹೋದನಂಮಾ ( 1 , 1 )
ಹೋದನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಹೋದನಯೋಧ್ಯಕೆ ( 1 , 1 )
ಹೋದನಿವನ ( 1 , 1 )
ಹೋದನಿಷ್ಕಾಯ ( 1 , 1 )
ಹೋದನು ( 10 , 7 )
ಹೋದನೆ ( 6 , 6 )
ಹೋದನೆ1 ( 1 , 1 )
ಹೋದನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಹೋದನೆಂಬುದ ( 1 , 1 )
ಹೋದನೆಂಬುವರೊ ( 1 , 1 )
ಹೋದಪರಾಧಗಳ ( 1 , 1 )
ಹೋದಬಳಿಕ ( 1 , 1 )