ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿಗೆ0 ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ( 3 , 2 )
ದ್ವಾರಪಾಲಕರುಜಯದೇವಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಪಾಲಕರುಭರದೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಪಾಲಕರೂ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಪಾಲಕಳಾಗಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಬಂದು ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಬಿಡುತಲಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಮುತ್ತು ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಯಿಕ್ಕುತೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರರಾದಳು ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರವ ( 7 , 6 )
ದ್ವಾರವನಿಡದಿರಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರವನು ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರವನುಬಳಸಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರವನೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರವವು ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರವಹುದು ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರವಾರದಲಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರವಿಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರವು ( 3 , 2 )
ದ್ವಾರವೆ ( 2 , 1 )
ದ್ವಾರಸ್ಥ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಸ್ಥನಾಗಿಪ್ಪನಾ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಹಚ್ಚಲು ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಾ ( 6 , 5 )
ದ್ವಾರಾ- ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಾಯಾತ್ರಫಲ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ ( 6 , 5 )
ದ್ವಾರಾವತಿಗೆಅರಸಿಯಂಗಳದೊಳು ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಾವತಿಯ ( 3 , 3 )
ದ್ವಾರಾವತಿಯ-ಜೀಯ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಾವತಿಯನಾಳಿದ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಾವತಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಾವತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಾವತಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಾವತಿಯಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಾವತಿಯು ( 2 , 2 )
ದ್ವಾರಾವತಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಾವತಿವಾಸನೆನಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಾವತೀ ( 3 , 3 )
ದ್ವಾರಿಜದನಡುವೇಕಾರುಣಿಕ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಿಜದಲೆಂದೆನುತಮಾರಾರಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಿಜದಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರಿಜದೊಳು ( 2 , 2 )
ದ್ವಾರೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರ್ತೆಯ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರ್ಯ ( 6 , 1 )
ದ್ವಾರ್ಯನಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾರ್ಯವು ( 1 , 1 )