ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಳಿದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದವನ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದವರಾರು ( 1 , 1 )
ಅಳಿದವರೆ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದಳು ( 1 , 1 )
ಅಳಿದಾ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದಿ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದಿಹನೆ ( 2 , 2 )
ಅಳಿದಿಹುದೇನೆ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದು ( 25 , 14 )
ಅಳಿದುಕಾರುಣ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದುಕೋ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದುದರಿಂದಭಂಟನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದುಪೋಗುವ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದುಹೋಗುವ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದುಳಿದೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದುಳಿಸು ( 1 , 1 )
ಅಳಿದೆ ( 2 , 2 )
ಅಳಿದೆಯೊ ( 2 , 2 )
ಅಳಿದೆವಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದ್ಹೋಗೊ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದ್ಹೋದಿ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದ್ಹೋದೀತೆಮಾನಿನಿ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದ್ಹೋಯ್ತು ( 1 , 1 )
ಅಳಿನಿದ್ರೆ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಬಾಲವೆನಿಪ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಮೊರೆದು ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯ ( 13 , 10 )
ಅಳಿಯಗಳಿಯನಾದ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯಗಾದ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯಗಾಭರಣವನು ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯಗೆ ( 2 , 2 )
ಅಳಿಯಂತಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯದ ( 4 , 4 )
ಅಳಿಯದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯದನಕ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯದಾಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯದಾರ್ಜಿತ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯದಿಹ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯದೀಹ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯದೆ ( 2 , 2 )
ಅಳಿಯದ್ಹಾಗೇ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯನ ( 3 , 3 )
ಅಳಿಯನಾದ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯನಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯನು ( 2 , 2 )
ಅಳಿಯನೆ ( 2 , 2 )
ಅಳಿಯನೆನಸಿಕೊಂಡು ( 1 , 1 )