ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಸೂಯಾ ( 1 , 1 )
ಅಸೂಯೆ ( 1 , 1 )
ಅಸೂಯೆಪಡದಲೆ ( 1 , 1 )
ಅಸೂಯೆಸುಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಅಸೃಜಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಅಸೆ ( 1 , 1 )
ಅಸೇತು ( 1 , 1 )
ಅಸೇತುಹಿಮಾಚಲ ( 1 , 1 )
ಅಸೊಯೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅಸೌ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತಕಾಲದಿ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತಂಗತನಾಗುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತಮ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತಮಯಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತಮಯಾದಿತು ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತಮಹೀಧರ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತಮಾನದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತವಾಗಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತಾಂತ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತಿ ( 2 , 2 )
ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಚರ್ಮಾದಿ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತಿಪಂಜರವೆಂಬೀ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತಿಮಜ್ಜಾ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತಿಮಾಂಸವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತಿಯು ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತು ( 2 , 2 )
ಅಸ್ತೇಯ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತೊ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತ್ತ್ರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತ್ರ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತ್ರಗಳ ( 2 , 2 )
ಅಸ್ತ್ರಗಳನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತ್ರಗಳನು ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತ್ರನಿಲಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತ್ರವ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತ್ರವನು ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತ್ರವನುರೌದ್ರ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯದಲ್ಲಧಿಕನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತ್ರವು ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತ್ರವೆ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತ್ರಸುದಾತಾ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತ್ವೆಂದೆನುತಲೇಸಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಥಿ ( 4 , 4 )
ಅಸ್ಥಿಗಾರದೆ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಥಿಮಜ್ಜಗಳಾಗುವವು ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಥಿಯ ( 2 , 2 )