ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶ್ರೇಷ್ಠಳೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಳೆಂದು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಳೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಳೆನಿಸುವಳು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ( 4 , 3 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಾದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಾದಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಾನೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಿದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠೆ ( 2 , 2 )
ಶ್ರೇೀಷ್ಠ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೈಜಗ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೈಸದಿಹ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೈಸಿದೇ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೈಸುವ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋಣ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋಣಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋಣಿಅಮಿತ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋಣಿತ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋಣಿಮುಟ್ಟುವ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋಣಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋತವ್ಯ ( 3 , 3 )
ಶ್ರೋತವ್ಯಮಂತವ್ಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋತೃ ( 3 , 3 )
ಶ್ರೋತೃಗಳ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋತೃಗಳಲ್ಲಿಇಂಬಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋತ್ರ ( 3 , 3 )
ಶ್ರೋತ್ರಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋತ್ರಗಳು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋತ್ರದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋತ್ರದಿ ( 3 , 3 )
ಶ್ರೋತ್ರನೇತ್ರದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋತ್ರಮಿತ್ರ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋತ್ರವ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋತ್ರವಳಿದನೇ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋತ್ರವು ( 2 , 2 )
ಶ್ರೋತ್ರಸುಖರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋತ್ರಾಧಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋತ್ರಿಯನ ( 2 , 2 )
ಶ್ರೋತ್ರೀಯನೆಂದೆನಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೋದ್ರು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೌತಿಗಳುಬೋಧಿಸಲಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರ್ಯವನೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರ್ರುತಿಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )