ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಫಣವರ ( 1 , 1 )
ಫಣವಾದ್ದವ ( 1 , 1 )
ಫಣವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಫಣವೊಂದೆ ( 1 , 1 )
ಫಣಶೇಷಭೂಷಣಮಣಿನಿಲಯಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟ ( 1 , 1 )
ಫಣಸ ( 1 , 1 )
ಫಣಾಮಣಿಮಂಡನ ( 2 , 2 )
ಫಣಾಮಾಣಿಕ್ಯರಂಜಿತ ( 1 , 1 )
ಫಣಾರ್ಪಿತ ( 1 , 1 )
ಫಣಿ ( 37 , 22 )
ಫಣಿ- ( 2 , 2 )
ಫಣಿಕಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಫಣಿಕುಲವರ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಕೇತನನನುಜನುನೆಣನು ( 1 , 1 )
ಫಣಿಗಣ ( 3 , 2 )
ಫಣಿಗಣಭೂಷ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಗಣ್ಣಗೆ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಗಳನಾಡಿದ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಂಗಳಾರ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಫಣಿಗಿಡುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಗಿರಿ ( 3 , 3 )
ಫಣಿಗಿರಿಯನೇರಿದೆಯೊ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಗಿರಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಫಣಿಗಿರಿವರ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಗಿರಿವಾಸಜೀಯಾ ( 2 , 2 )
ಫಣಿಗಿರಿಶಿಖರಾಲಯ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಗಿರೀಶ ( 2 , 2 )
ಫಣಿಗಿಷ್ಟವಲ್ಲವೇ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಗೆ ( 10 , 10 )
ಫಣಿಗೆಯಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಗೇನೈ ( 1 , 1 )
ಫಣಿತರ ( 1 , 1 )
ಫಣಿತಲ್ಪಿ ( 1 , 1 )
ಫಣಿತಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಫಣಿದರ್ಪಹರನೇ ( 1 , 1 )
ಫಣಿದಲಿ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಧರಾಮರಾರ್ಚಿತಸುರಾಧಿಪತಿವಿಧಿಹರಾದಿ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಪ ( 4 , 3 )
ಫಣಿಪಕುಂಡಲ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಪಗಿರಿ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಪಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಪತಿ ( 3 , 3 )
ಫಣಿಪತಿಗೆಅಡವಿಯೊಳಗಣ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಪತಿಭೂಷ ( 2 , 2 )
ಫಣಿಪತಿಯ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಪತಿಶಯನ ( 2 , 2 )
ಫಣಿಪನ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಪನೊಡನೆ ( 1 , 1 )