ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಗೊಡದಖಿಲರನು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಗೊಡದೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕದ ( 2 , 2 )
ದಕ್ಕದಂತಿಪ್ಪನೇ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕದಿರೆನಾಳೆಬಹ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕದೀಯುಡುಗೊರೆಯು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕದೀರೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕದೆಂಬುದಕೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಬಲ್ಲ್ಯೇನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಬೇಕು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕರದಿಂದ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕರವ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕರೆಯ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಲರಿಯದಿದು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಲಾರದು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಲೆನುತ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಿತಿದು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಿತು ( 2 , 2 )
ದಕ್ಕಿದಕ್ಕದಲ್ಹೋದನೊ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಿದಂತಿರುವನು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಿದನಲ್ಲೆಅ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಿದನು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಿದನೆಂದು ( 2 , 2 )
ದಕ್ಕಿವನಂತೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಿಸಲವ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಿಸಿ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿರೆಂದು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳದೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದ್ಹೋದೆವೊ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳೆವೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಿಸಿಕೋ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಿಸುವೆರಕ್ಕಸ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕಿಸೈ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕೀತೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕುವ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕುವಂದದಿ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕುವದಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕುವದಿಲ್ಲಮಾಂ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕುವನೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕುವರೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕುವಳೆ ( 1 , 1 )