ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತಕ ( 4 , 4 )
ತಕಕಿಟನ ( 1 , 1 )
ತಂಕಗಳನು ( 1 , 1 )
ತಂಕಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ತಂಕಗಳೆಲ್ಲವ ( 1 , 1 )
ತಕಧಿಮಿ ( 1 , 1 )
ತಂಕರಹಿತ ( 1 , 1 )
ತಂಕವಾರಾ ( 1 , 1 )
ತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ತಂಕವಿಲ್ಲದೆಲೆ ( 1 , 1 )
ತಕಿಟ ( 3 , 2 )
ತಕಿಟವೆಂ ( 1 , 1 )
ತಕುಂದ ( 1 , 1 )
ತಕುಂದಕುಂತ ( 1 , 1 )
ತಕೈಸಿಕೊಂಡ-ಗೋಪಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ತಕೋಪ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕ ( 61 , 36 )
ತಕ್ಕಕಾಲದಿ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕಡ ( 3 , 3 )
ತಕ್ಕಡಿ ( 3 , 3 )
ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕಣ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕಂತೆ ( 5 , 5 )
ತಕ್ಕಂಥ ( 4 , 4 )
ತಕ್ಕಥೈ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕದಹುದೇನೋ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕದು ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕನೆಪೊಡವಿಯ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕಭಕುತರಿಗಷ್ಟೇ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕಮುತ್ತಿನ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕಮುಯ್ಯವು ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕವನಲ್ಲಇವ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕವನಿತೆಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕವನಿವನಲ್ಲನಿಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕವನೆ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕವನೆಂದುನೇಮಿಸಿದರು ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕವನೆಂದೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕವರ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕವರಗಳನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕವಳಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕವಳೇನೆ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕವಾಗಿರುವ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕವು ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕಷ್ಟು ( 2 , 2 )
ತಕ್ಕಾದ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕಾನು-ರೂಪವರರುಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕುದು ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕುದೇನು ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕುವರನೇ ( 1 , 1 )