ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಐದಾನೆಚೋರತನವನು ( 2 , 2 )
ಐದಾರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಐದಾರು ( 1 , 1 )
ಐದಾರುರಿಪುಗಳು ( 1 , 1 )
ಐದಾರೆ ( 2 , 2 )
ಐದಿ ( 1 , 1 )
ಐದಿತು ( 1 , 1 )
ಐದಿದ ( 1 , 1 )
ಐದಿದರು ( 7 , 1 )
ಐದಿದಾ ( 1 , 1 )
ಐದಿದಾವರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಐದಿದಿನುಕಮಲಾಕ್ಷಮಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಐದಿದುದು ( 1 , 1 )
ಐದಿದೆ ( 1 , 1 )
ಐದಿದ್ಯೊ ( 1 , 1 )
ಐದಿವರವ ( 1 , 1 )
ಐದಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ( 1 , 1 )
ಐದಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಐದಿಸುವುದು ( 1 , 1 )
ಐದಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಐದಿಹರಾ ( 1 , 1 )
ಐದಿಹರಿಪುರಲಯವ ( 1 , 1 )
ಐದು ( 49 , 26 )
ಐದುಕ್ಲೇಶಗಳ್ಹಿಂಗಿ ( 1 , 1 )
ಐದುಬಗೆ ( 1 , 1 )
ಐದುಬಾಣನ ( 1 , 1 )
ಐದುಬಾಣನಪಿತನಸಖನಾದ ( 1 , 1 )
ಐದುಮಾರಿ ( 1 , 1 )
ಐದುಮುಖಸ್ಮಶಾನ ( 1 , 1 )
ಐದುಮೈದುನರು ( 1 , 1 )
ಐದುವ ( 2 , 2 )
ಐದುವದಕೆ ( 1 , 1 )
ಐದುವರೆಂಬುದೆ ( 1 , 1 )
ಐದುವುದು ( 1 , 1 )
ಐದುವೆ ( 1 , 1 )
ಐದುವೆನೆ ( 1 , 1 )
ಐದುವೊ ( 1 , 1 )
ಐದೆ ( 1 , 1 )
ಐದೆಂಟು ( 1 , 1 )
ಐದೆತನವ ( 1 , 1 )
ಐದೆತನವೀವ ( 1 , 1 )
ಐದೆಯರತಿಮುದದಿ ( 1 , 1 )
ಐದೆರಡು ( 2 , 2 )
ಐದೆರೆಡು ( 1 , 1 )
ಐದೆಳೆಯ ( 1 , 1 )
ಐದೇಳು ( 1 , 1 )
ಐದೈದು ( 1 , 1 )
ಐದೊಂದಬಲೆರಾಧವವಾಸುದೇವಾ ( 1 , 1 )
ಐದೊಂದು ( 6 , 4 )
ಐದೊರ್ಷದ ( 1 , 1 )