ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಅಂ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂತಕನ ( 7 , 5 )
ಅಂತಕನಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತಕನದೂತರಂ ( 1 , 1 )
ಅಂತಕನಾಗಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಅಂತಕನಾದ ( 1 , 1 )
ಅಂತಕನಾಮ ( 1 , 1 )
ಅಂತಕನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತಕನಿಗೊಪ್ಪಸಿದ ( 1 , 1 )
ಅಂತಕನ್ನ ( 1 , 1 )
ಅಂತಃಕರಣ ( 2 , 2 )
ಅಂತಃಕರಣಕೊಪ್ಪಿದ ( 1 , 1 )
ಅಂತಃಕರಣದಲಿಪುರಂದರಾರ್ಯರು ( 1 , 1 )
ಅಂತಃಕರಣದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತಃಕರಣವೆನಿಸಿತು ( 1 , 1 )
ಅಂತಃಕರಣವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಅಂತಃಕರಣಿ ( 1 , 1 )
ಅಂತಕರಲ್ಲೆವೃತ್ತಿಛೇದನ ( 1 , 1 )
ಅಂತಕರಾಗಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಅಂತಕರು ( 1 , 1 )
ಅಂತಃಕರುಣ ( 1 , 1 )
ಅಂತಃಕರುಣಾಸಿದ್ಧಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಅಂತಕಸದನಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತಕಾಂತಕ ( 2 , 2 )
ಅಂತಕಾಂತನಖಿಲ ( 1 , 1 )
ಅಂತಕಾತ್ಮಜನ ( 1 , 1 )
ಅಂತಕಾರಕ ( 1 , 1 )
ಅಂತಕಾರಿ ( 2 , 1 )
ಅಂತಕೋವಿಂದಾಗ್ರಣಿಗುರುರಘುಪತಿ ( 1 , 1 )
ಅಂತಗಾಣಿಪ ( 1 , 1 )
ಅಂತಗಾಣೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತಂತು ( 1 , 1 )
ಅಂತಂತೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತಂತೊಲಿವನಲ್ಲರೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತದೋರನೇ ( 1 , 1 )
ಅಂತಃಪÀಟವ ( 1 , 1 )
ಅಂತಪಾರಗಳಿಲ್ಲದಾಸೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತಪಾರಗಳಿಲ್ಲವಿದಕಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಅಂತಪಾರವೆಂದಿಗಿಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಅಂತಭಾವನೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅಂತರ ( 26 , 14 )
ಅಂತರÀಂಗಪೀಠದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಂಗ ( 24 , 14 )
ಅಂತರಂಗಕೆ ( 2 , 2 )
ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ( 3 , 3 )
ಅಂತರಂಗಗಳನರಿಯಲು ( 1 , 1 )
ಅಂತರಂಗದ ( 33 , 22 )
ಅಂತರಂಗದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಂಗದರಸನಾಡಿದಮಂಗಳಚರಿತೆಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಅಂತರಂಗದಲಿ ( 19 , 12 )
ಅಂತರಂಗದಲಿಕಾಮರಹಿತ ( 1 , 1 )