ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜ್ಯೋತಿಗಳ ( 3 , 3 )
ಜ್ಯೋತಿಗಳವನಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ( 2 , 2 )
ಜ್ಯೋತಿಗಳು ( 3 , 3 )
ಜ್ಯೋತಿಗಳೆತ್ತಿದಾರತೀ ( 2 , 2 )
ಜ್ಯೋತಿಗಳೆಸೆಯಲು ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಗಳೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಢಾಳಾಗಿ ( 2 , 2 )
ಜ್ಯೋತಿನಿಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿನೋಡು ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಮುತ್ತದು ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಯ ( 18 , 11 )
ಜ್ಯೋತಿಯಂತೆ ( 3 , 2 )
ಜ್ಯೋತಿಯಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಯನರ್ಪಿಸುವೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಯನಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಯನು ( 2 , 2 )
ಜ್ಯೋತಿಯನೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಯನೆತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಯರ್ಪಿಸಿದೆನೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಯಲಿ ( 3 , 2 )
ಜ್ಯೋತಿಯಲಿತ್ತಿ1 ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಯಸಾರಸೇವಿಪ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಯಾದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ2ರಾಘವ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಯು ( 6 , 3 )
ಜ್ಯೋತಿಯುಬದರೀಶನಿಂ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಯೆ ( 2 , 2 )
ಜ್ಯೋತಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಯೊಡ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿರಾದಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿರೂಪ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ( 8 , 5 )
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಗತಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಗೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯದ ( 2 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯನ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯನಹ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯನು ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯನೆ ( 2 , 2 )
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಮಾಲಾ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯರೂಪ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿ ( 2 , 2 )
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾದ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವೀ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾನಂದ ( 1 , 1 )