ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜ್ಞಾನಸ್ಥಾ(ಸ್ಥ)ಳವ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಸ್ಫುರಣ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಾ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಹವಣಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಹೀನನಾಗಿ ( 2 , 2 )
ಜ್ಞಾನಹೀನನಾದರೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಹೀನರ ( 3 , 3 )
ಜ್ಞಾನಾ ( 21 , 11 )
ಜ್ಞಾನಾ ( 5 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಂಕವನು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಖ್ಯ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಖ್ಯವೃತವೊ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಂಗನೆಒಂದೊಂದು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಂಗನೇ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಗಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಗಮ್ಯದ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಗರದಾಗಮವಕೇಳಿವೇಗದೀಗ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಗೋಚರಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯೊಳ್‍ಉರು' ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಂಜ ( 2 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಂಜನವ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಂಜನವನು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಂಜನವನು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಂಜನವಿಡೋದೇವಾ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಂಜನಿಡದೇ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನದೊಳಗಿಡು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನಾ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ( 4 , 3 )
ಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ( 2 , 2 )
ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಹರಿಯೆಮೌನಿಕುಲ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾದಾತಾ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾದಿ ( 3 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾದಿ ( 6 , 4 )
ಜ್ಞಾನಾದಿ ( 3 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾದ್ಯಾಮಲ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾದ್ರ್ರ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಂಧ ( 1 , 1 )