ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲಕ್ಷ್ಮೀಯಾದಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೊಡೆಯನಚರಿತೆಯ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀರ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಂಗನಾಥಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀರನ್ನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ( 41 , 17 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣಏಳು ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣಗೆ ( 3 , 3 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣಗೆಜಯ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣಗೊಮ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನ ( 6 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನಪ್ಪಣೆಯಿದ್ದಂತಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನಮೋ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನು ( 2 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನೆ ( 5 , 4 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನೇ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನೊಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನ್ನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣಾಮನ್ನಿಸೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಾಯ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಲಾಲಿಸಿದ್ಧಿಗಳೆಂಬುವ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಲೋಲ ( 5 , 5 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಲೋಲಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಲೋಲಗೋವಿಂದ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಲೋಲನ ( 4 , 4 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಲೋಲನಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಲೋಲನಾ ( 2 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಲೋಲನಿಗೊಮ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಲೋಲಾ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಕ್ಷನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀವನಕ್ಹೋದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀವನಿತೆಯು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ ( 3 , 3 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀವರನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀವರನೆ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಲ್ಲಭ ( 4 , 4 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಲ್ಲಭನಿಹನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಲ್ಲಭನೆ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಲ್ಲಭಾಖ್ಯಯೋ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಸನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಸನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿನೋದ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಭಸಾರ್ಚನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಲಾಸಾತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀವೃಂದಾವನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀವೆಂಕಟ- ( 1 , 1 )