ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಟ್ಟಾಳು ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಿ ( 2 , 2 )
ಬಟ್ಟಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಿಟ್ಟುಉತ್ತಮ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಿದ್ದೆ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಿನಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಾನೋ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಿನಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಿಬಹುಕ್ಲೇಶವನು ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಿಯ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಿಯಲಿಂದ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಿರುವಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಿಲೆ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಿವಿ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಿಸುಟ್ಟಂತೆಕೆಂಗಣ್ಣಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟು ( 29 , 16 )
ಬಟ್ಟುಅಲುಗುವ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟುಕುಂಕುಮ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟುದರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟುಮ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟುಮುಂದಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟುವಿ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟುಹೊಂದಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆ ( 28 , 18 )
ಬಟ್ಟೆಗಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ( 2 , 2 )
ಬಟ್ಟೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆಗೆಳ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆಗೇ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆಗೊದಗುವಂಥ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆಗ್ಯಳದಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆದೋರಿದ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆದೋರುವ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆನು ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆನುಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆನೊ ( 2 , 1 )
ಬಟ್ಟೆನೋ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆಬೇಡಿದನೇನೋ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆಯ ( 11 , 9 )
ಬಟ್ಟೆಯಂತೆಂದು ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆಯನು ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆಯನೆ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆಯಲೊರಸಲು ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲರು ( 1 , 1 )