ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶಂಖಾ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಾಂಕಿತಾ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಾಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಾಣ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಾದಿ ( 2 , 2 )
ಶಂಖಾದ್ಯುದಾಯುಧಾಯ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಾಬ್ಜ ( 2 , 2 )
ಶಂಖಾಬ್ಜಧರ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಾಬ್ಜವರ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಾರವಿಂದಪುರುಟಮಣಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಾರಿ ( 6 , 5 )
ಶಂಖಾರಿಧರ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಾರಿಧರಅಧೋಕ್ಷಜನಮೋಮೋದಮಯ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಾರಿಧರನೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಾರಿಪಾಣೆರತ್ತುನ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಾರಿಹಸ್ತಹಿರಣ್ಮಣಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಾವಪಿಡಿದು ( 1 , 1 )
ಶಂಖಾಸಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಾಸುರನ ( 2 , 1 )
ಶಂಖಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಿನಿಯರುಚೆನ್ನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಿನಿಯರೊಂದಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಿನೀಕಾಮಿನಿಯರು ( 1 , 1 )
ಶಖಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಿಯುತ ( 1 , 1 )
ಶಂಖೀ ( 1 , 1 )
ಶಂಖು ( 7 , 1 )
ಶಂಖುಚಕ್ರವು ( 1 , 1 )
ಶಂಖುಚಕ್ರವುಗದೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಖೋದಕ ( 2 , 2 )
ಶಂಖೋದಕದಿ ( 2 , 2 )
ಶಂಖೋದಕವೆತ್ತಿಅಂಕದಲ್ಲಿಹೊ ( 1 , 1 )
ಶಗಟಾಸುರ ( 1 , 1 )
ಶಗರ್ಪೀಸುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಶಗ್ರೀವನ ( 2 , 2 )
ಶಗ್ರೀವನಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಚಕ್ರ ( 1 , 1 )
ಶಚಿ ( 11 , 11 )
ಶಚಿ- ( 1 , 1 )
ಶಚಿಗೀಶನೇಏಳು ( 1 , 1 )
ಶಚಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಚಿದೇವಿ ( 2 , 2 )
ಶಚಿಪತಿ ( 2 , 2 )
ಶಚಿಪತಿಬಿಂಬ ( 1 , 1 )
ಶಚಿಪತಿಬಿಂಬೆ ( 1 , 1 )
ಶಚಿಪತಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಶಚಿಮನೋರಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಶಚಿಯ ( 3 , 3 )
ಶಚಿಯು ( 3 , 2 )
ಶಚಿರತಿ ( 1 , 1 )