ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಫಲ್ಗುಣಸಖ ( 1 , 1 )
ಫಲ್ಗುಣಸಖಪಿಂಗಾಕ್ಷನೇಶರಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಫಲ್ಗುಣಸಾರಥಿ ( 1 , 1 )
ಫಲ್ಗುಣಸೂತನೆ ( 2 , 2 )
ಫಲ್ಗುಣಿ ( 3 , 3 )
ಫಲ್ಗುಣೀ ( 1 , 1 )
ಫಲ್ಗುನೀ ( 1 , 1 )
ಫಲ್ಲನಾಭನ ( 1 , 1 )
ಫಲ್ಲಸೈ ( 1 , 1 )
ಫವನ ( 1 , 1 )
ಫಸಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಫಳ ( 2 , 2 )
ಫಳಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಫಳಗಳೀವ ( 1 , 1 )
ಫಳಗುಡುತದೆ ( 1 , 1 )
ಫಳಫಳನೆ ( 1 , 1 )
ಫಳಯೆನುತಾರ್ಭಟಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಫಳಿಗಿ ( 1 , 1 )
ಫಳಿಗ್ಯಾದೀತುಎತ್ತ ( 1 , 1 )
ಫಳಿದ್ಯವು ( 1 , 1 )
ಫಳಿರೆನುತ ( 1 , 1 )
ಫಳಿಲನೆ ( 1 , 1 )
ಫಳಿಲು ( 1 , 1 )
ಫಳ್ ( 1 , 1 )
ಫಳ್ಳೆ ( 1 , 1 )
ಫಾ ( 1 , 1 )
ಫಾ¯ ( 1 , 1 )
ಫಾ- ( 2 , 2 )
ಫಾಕಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಫಾಡಿರೆಯಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಫಾಣಿಕಿಟಗೆ ( 1 , 1 )
ಫಾತಕನೆನಿಸಿಕೊಂಬುವದೆ ( 1 , 1 )
ಫಾತಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಫಾತಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಫಾತಿಸುತಿಹಳೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಫಾತುಕಳೆ ( 1 , 1 )
ಫಾರಮೆಂಟಿನನೊಳಿರುವ ( 1 , 1 )
ಫಾಲ ( 12 , 10 )
ಫಾಲ- ( 1 , 1 )
ಫಾಲಕಸ್ತೂರಿನಾಮ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಕೆ ( 4 , 4 )
ಫಾಲಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಕ್ಷನ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಚಂದ್ರಯುತನೆ ( 1 , 1 )
ಫಾಲತಿಲಕ ( 1 , 1 )
ಫಾಲದಲಿ ( 2 , 2 )
ಫಾಲದಲಿಯಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಫಾಲದಲ್ಲಿಧರಿಸುವರ ( 1 , 1 )
ಫಾಲದಿ ( 4 , 4 )
ಫಾಲನಯನ ( 7 , 6 )