ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸಂಕೀರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಸಂಕೀರ್ಣಹವ್ಯಾಸದನುದಿನ ( 1 , 1 )
ಸಂಕೀರ್ತನ ( 6 , 5 )
ಸಂಕೀರ್ತನವ ( 1 , 1 )
ಸಂಕೀರ್ತನವು ( 1 , 1 )
ಸಂಕೀರ್ತನಾ ( 1 , 1 )
ಸಂಕೀರ್ತನೆ ( 16 , 13 )
ಸಂಕೀರ್ತನೆ2ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಕೀರ್ತನೆ2ಶರಣು ( 1 , 1 )
ಸಂಕೀರ್ತನೆ3ಅಲ್ಪಮನುಜರಿಗಾಲ್ಪರಿಸಬ್ಯಾಡೊ ( 1 , 1 )
ಸಂಕೀರ್ತನೆÀ ( 1 , 1 )
ಸಂಕೀರ್ತನೆಎಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ( 1 , 1 )
ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳು ( 1 , 1 )
ಸಂಕೀರ್ತನೆಪಾಡಿದರತಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ( 3 , 3 )
ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನು ( 1 , 1 )
ಸಂಕೀರ್ತನೆಯುಧಾಮತ್ರಯದ ( 1 , 1 )
ಸಂಕೀರ್ತನೆಯೊಂದು ( 1 , 1 )
ಸಂಕೀರ್ತನೇ ( 1 , 1 )
ಸಂಕೀರ್ತಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕುಚಕ್ರವ ( 1 , 1 )
ಸಂಕುಚಿತ ( 1 , 1 )
ಸಕುಟುಂಬ ( 1 , 1 )
ಸಕುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಕುನಾ ( 1 , 1 )
ಸಂಕುರಷಣ ( 1 , 1 )
ಸಂಕುರುಷಣ ( 2 , 2 )
ಸಂಕುರುಷಣನಾ ( 1 , 1 )
ಸಂಕುಲ ( 5 , 4 )
ಸಂಕುಲ-ದುಷ್ಟಕುಲಾನಲ ( 1 , 1 )
ಸಂಕುಲಗಳೆಲ್ಲಾಪಂಕಜಾಕ್ಷನು ( 1 , 1 )
ಸಂಕುಲಘಾತ ( 1 , 1 )
ಸಂಕುಲದಲಿರಿಸೋವ್ಯಾಕುಲಾರ್ಥಿಕ ( 1 , 1 )
ಸಂಕುಲದಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕುಲವ ( 1 , 1 )
ಸಂಕುಲವಳಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಸಂಕುಲೀ ( 1 , 1 )
ಸಕುವಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕೂಲ ( 2 , 1 )
ಸಂಕೃತ ( 3 , 2 )
ಸಂಕೇತಾ ( 1 , 1 )
ಸಕೇಶಿಯ ( 1 , 1 )
ಸಂಕೋಚ ( 2 , 2 )
ಸಂಕೋಚವೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಕೋಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕೋಲಿಯು ( 1 , 1 )
ಸಂಕೋಲೆ ( 4 , 4 )
ಸಂಕೋಲೆಗಳು ( 1 , 1 )
ಸಂಕೋಲೆಯ ( 2 , 2 )