ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಫಲಿಸಬಂದೊದಗಿತು ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸಲುಜಾಗು ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸಿತಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸಿತಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸಿತಿಂದು ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸಿತೀತ ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸಿತು ( 7 , 5 )
ಫಲಿಸಿತು10 ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸಿತುಎಂತೆಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸಿತುಲಕ್ಷಿ ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸಿತೆ ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸಿತೆಂದಿದ್ದೆನೀವರೆಗುತೊಲಗಿ ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸಿತೆಂದುತಂದೆ ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸಿತೆನಗೆ ( 2 , 2 )
ಫಲಿಸಿತೊ ( 2 , 2 )
ಫಲಿಸಿತೋ ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸಿದಂಥಾ ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸಿದಾಕ್ಷಣವೆ ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸಿನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸಿವಗೆ ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸುತಲಿವಳಕಾಮ ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸುತು ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸುಲೋಸುಗ ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸುವದು ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸುವೋವು ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸೇಳು ( 1 , 1 )
ಫಲುಗುಣ ( 1 , 1 )
ಫಲುಗುಣಗೀತ ( 1 , 1 )
ಫಲುಗುಣಗೆ ( 1 , 1 )
ಫಲುಗುಣನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಫಲುಗುಣನಿಗೆಭಾವ ( 1 , 1 )
ಫಲುಗುಣನು ( 1 , 1 )
ಫಲೆಂದು ( 1 , 1 )
ಫಲೇಚ್ಛೆಯ ( 1 , 1 )
ಫಲೋದಕ ( 1 , 1 )
ಫಲ್ಕಸ ( 1 , 1 )
ಫಲ್ಗಳ ( 2 , 2 )
ಫಲ್ಗುಣ ( 4 , 4 )
ಫಲ್ಗುಣಗೆ ( 2 , 1 )
ಫಲ್ಗುಣಗೊಲಿದನ ( 1 , 1 )
ಫಲ್ಗುಣನ ( 3 , 3 )
ಫಲ್ಗುಣನಸಖಪ್ರಕಟನಾಗಿಹದುರ್ಲಭನು ( 1 , 1 )
ಫಲ್ಗುಣನೂ ( 1 , 1 )
ಫಲ್ಗುಣಪಾಲನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಫಲ್ಗುಣರಾಯ ( 1 , 1 )
ಫಲ್ಗುಣರಾಯನಾದರೇನೊ ( 1 , 1 )