ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪಕ್ವಾದಿಗಳನು ( 1 , 1 )
ಪಕ್ವಾನ್ನ ( 6 , 5 )
ಪಕ್ವಾನ್ನಗಳ ( 2 , 2 )
ಪಕ್ವಾನ್ನಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ವಾಫಲವೆನುತಾ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷ ( 47 , 27 )
ಪಕ್ಷಕ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಕನ ( 2 , 2 )
ಪಕ್ಷಕನಾ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಕನೆ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಕರಾಮ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಗಳಕ್ಷಿಗಳಗಲದಲಿಪ್ಪಂ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಗಳಛೇದಿಸಿದರು ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಗಳುಂಟೆÉ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಗೈದೆ4 ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಜನ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷದ ( 8 , 7 )
ಪಕ್ಷದನಿಲನಿರೆ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷದರಚಕ್ರಪಾಣಿ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷದಲಿ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷದವರನು ( 2 , 2 )
ಪಕ್ಷದವರನ್ನು ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷದವರೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷದಿ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷದೊಳಿರುತಿಹನ ( 2 , 2 )
ಪಕ್ಷದ್ವಯಕ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷನ ( 3 , 3 )
ಪಕ್ಷನಪಕೇಶವ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷನಾಥ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷನೆ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಪಾಂಡವ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಪಾಂಡವರ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಪಾಂಡವರಿಗ್ಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಪಾಂಡವಹುದೊ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಪಾತ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಪಾತಿಯ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಪ್ರದ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಮಾಸ ( 2 , 2 )
ಪಕ್ಷಮಾಸವುಮೃತ್ಯುದೂರನೆ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷರಕ್ಷೋಗಣಶಿಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷವ ( 2 , 2 )
ಪಕ್ಷವದಕೆದುರಿಲ್ಲಆವನ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷವನು ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷವರರವಿಯ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷವಹಿಸಿ ( 1 , 1 )