ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಕ್ಷೀಣಬಲ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷೇಮ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷೋದದಿಂ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ( 20 , 10 )
ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥರ ( 4 , 2 )
ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥರು ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥೆನಿಪ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಮುನಿಗ¼ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಮುನಿಪ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರ ( 8 , 6 )
ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರಆಗಲೇ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರಾಯರಂಘ್ರಿಚರಣಕೊಪ್ಪಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರು ( 2 , 1 )
ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರುಇದು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರುಛೇದಿಸಿದರೆಂದು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರುವೇದಾಂತ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷೋಹ್ಣಿ ( 1 , 1 )
ಅಖಂಡ ( 14 , 7 )
ಅಖಂಡನಮೂರು ( 1 , 1 )
ಅಖಂಡನಾ ( 1 , 1 )
ಅಖಂಡನಾಗಿಮಿರುವುತಲಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಅಖಂಡಮತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಅಖಂಡಮುನಿಮನ ( 1 , 1 )
ಅಖಂಡಲ ( 1 , 1 )
ಅಖಂಡಲನ ( 1 , 1 )
ಅಖಂಡಲನಾದ ( 1 , 1 )
ಅಖಂಡಲಾದಿ ( 1 , 1 )
ಅಖಂಡಲಾರ್ಚಿತೆ ( 1 , 1 )
ಅಖಂಡಲಾರ್ಚಿತೆಪಾಂಡುತನುಜಕೋದಂಡವಿತರಣೆಚಂಡಿಕೇ ( 1 , 1 )
ಅಖಂಡವದೆಲ್ಲಿ2 ( 1 , 1 )
ಅಖಂಡವಾಗಿ ( 2 , 2 )
ಅಖಂಡವಾಗಿಶಾಂತರೆಂಬರ ( 1 , 1 )
ಅಖಂಡವಾದ ( 1 , 1 )
ಅಖಂಡವಿಹುದಮ್ಮತಂದೆ ( 1 , 1 )
ಅಖಂಡವೇ ( 1 , 1 )
ಅಖಂಡಾ ( 1 , 1 )
ಅಖಂಡಿತ ( 2 , 1 )
ಅಖನರ್ಮ ( 1 , 1 )
ಅಖರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಖರದಲೆವ್ವ ( 1 , 1 )
ಅಖರದಿ ( 1 , 1 )
ಅಖರದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಖರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅಖಳ ( 1 , 1 )
ಅಖಳಂಕ ( 1 , 1 )
ಅಖಳದಿ ( 1 , 1 )