ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯರಿಂದೊಲಿವ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಧಾಮನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಕೇಸರಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಹರಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿನಲ್ಲನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾಯಕ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಸಿಂಹಗೇ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ( 3 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣರು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿನಿಲಯನಂಘ್ರಿಗಳರ್ಚಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಿಯ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಮಂಟಪ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಮಾತೆಯಕಂಡುವಂದಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ( 28 , 19 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂಕದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನಪ್ಪಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನಾಳ್ದ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನು ( 4 , 4 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಮೋದದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಮಣ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಮಣತಿರುಪತಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಸ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಸನೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ( 3 , 3 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರುಅಂಗಳದೊಳಗಾಡೋ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರುಮುಯ್ಯವ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರೊಳು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಸತ್ತಾ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಕೃತಿಯ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿನಿಯನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿರಲು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ( 8 , 8 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೆದುರಲರ್ತಿಯಿಂದಲೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಲವನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಲ್ಲಭ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿರಮಣ ( 5 , 4 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿರಮಣದೇವ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿರಮಣನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿರಮಣನೆ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿವಕ್ಷದಿ ( 1 , 1 )