ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಗೆರುಚಿ ( 1 , 1 )
ಬಂಗೆಲೆಯೊಳಗಿರುವ ( 1 , 1 )
ಬಗೆವ ( 3 , 3 )
ಬಗೆವಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆವಂಟಿ ( 1 , 1 )
ಬಗೆವದ ( 1 , 1 )
ಬಗೆವದು ( 2 , 1 )
ಬಗೆವನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆವನು ( 1 , 1 )
ಬಗೆವರಾರು ( 1 , 1 )
ಬಗೆವರು ( 2 , 2 )
ಬಗೆವರೆ ( 2 , 2 )
ಬಗೆವರೆರಡನವರು ( 1 , 1 )
ಬಗೆವರೇನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಬಗೆವರೇನೊಕರುಣವಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆವವನು ( 1 , 1 )
ಬಗೆವವರೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆವಸ್ತುವು ( 1 , 1 )
ಬಗೆವಾ ( 2 , 2 )
ಬಗೆವಾಗ ( 2 , 2 )
ಬಗೆವಾತನೇ ( 1 , 1 )
ಬಗೆವೀ ( 1 , 1 )
ಬಗೆವೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆವೆನೇ ( 1 , 1 )
ಬಗೆವೇನೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆವೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆವೊದೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಸಿದಾತಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಸಿನಿಲಿಸುವಾ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಸುತ್ತು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಹರಿಯದಂಥ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಹರಿಸು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಹರಿಸೈ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಹರುಬಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಹೇಗೆಂದು ( 1 , 1 )
ಬಗೆುಂ ( 1 , 1 )
ಬಗೆುಂದ ( 2 , 1 )
ಬಗೆುದೇನಯ್ಯಾಸದಯ ( 1 , 1 )
ಬಗೆುದೇನು ( 1 , 1 )
ಬಗೆುಲ್ಲವಲ್ಲನಳಿನನಾಭನೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೇಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಗೇಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಗ್ಗದವರು ( 1 , 1 )
ಬಗ್ಗನಮ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಬಗ್ಗನುಳಿದು ( 1 , 1 )
ಬಗ್ಗರು ( 1 , 1 )
ಬಗ್ಗಲಾರದೊ ( 1 , 1 )
ಬಗ್ಗಲಿಲ್ಲಮಂತ್ರದ ( 1 , 1 )
ಬಗ್ಗಿ ( 10 , 8 )
ಬಗ್ಗಿಯೇ ( 1 , 1 )