ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನಗುತಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ನಗುತಿದ್ದ2ಥವ ( 1 , 1 )
ನಗುತಿದ್ದನು ( 1 , 1 )
ನಗುತಿದ್ದನು-ಕೌತುಕವೆಂದು ( 1 , 1 )
ನಗುತಿಪ್ಪ ( 4 , 4 )
ನಗುತಿಪ್ಪನ ( 1 , 1 )
ನಗುತಿಪ್ಪುದು ( 2 , 2 )
ನಗುತಿಪ್ಪೆ ( 1 , 1 )
ನಗುತಿರಲು ( 1 , 1 )
ನಗುತಿರುವ ( 1 , 1 )
ನಗುತಿರ್ಪಅಚ್ಚ್ಯುತನ್ನಾ ( 1 , 1 )
ನಗುತಿಹ ( 2 , 2 )
ನಗುತಿಹನ ( 1 , 1 )
ನಗುತಿಹನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ನಗುತಿಹನುತಾನು ( 1 , 1 )
ನಗುತಿಹರು ( 4 , 4 )
ನಗುತಿಹಳುಕ್ಷಾಮದೇವಿ ( 1 , 1 )
ನಗುತಿಹುದರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ನಗುತಿಹುದು ( 1 , 1 )
ನಗುತಿಹೆಯ ( 1 , 1 )
ನಗುತೆ ( 1 , 1 )
ನಗುತೆಂದಳೊಧುವು ( 1 , 1 )
ನಗುತೇವೆ ( 1 , 1 )
ನಗುತ್ತ ( 2 , 2 )
ನಗುತ್ತಅತ್ತಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ನಗುತ್ತಾ ( 1 , 1 )
ನಗುತ್ತಾದರು ( 1 , 1 )
ನಗುತ್ತಿಹರು ( 1 , 1 )
ನಗುನಗುತ ( 4 , 4 )
ನಗುನಗುತಾ ( 1 , 1 )
ನಗುನಗುತಿರೆ5 ( 1 , 1 )
ನಗುಮುಖ ( 1 , 1 )
ನಗುಮುಖಮುದ್ದಿಸುತ ( 1 , 1 )
ನಗುಮೊಗ ( 3 , 1 )
ನಗುಮೊಗದರಸ ( 1 , 1 )
ನಗುಮೊಗವ ( 2 , 2 )
ನಗುರೋರಧಿಕಂ ( 1 , 1 )
ನಗುರೋರಧಿಕೆಂಬುದೆ ( 1 , 1 )
ನಗುವ ( 31 , 19 )
ನಗುವ1 ( 1 , 1 )
ನಗುವ9 ( 1 , 1 )
ನಗುವಅಮ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ನಗುವಗೆ ( 1 , 1 )
ನಗುವಂತೆ ( 7 , 4 )
ನಗುವಂತೆಇವರ ( 1 , 1 )
ನಗುವಂತೆಎಷ್ಟು ( 1 , 1 )
ನಗುವಂತೆನಾಚಿಸೆಂದು ( 1 , 1 )
ನಗುವಂತೆನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ನಗುವಂಥ ( 1 , 1 )
ನಗುವನ ( 1 , 1 )