ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತಡಬಡಿಸುವೆನೋ ( 1 , 1 )
ತಡಬಹು ( 1 , 1 )
ತಡಮಾqದೆÀ ( 1 , 1 )
ತಡಮಾಡ ( 2 , 1 )
ತಡಮಾಡಗೊಡದೆ20 ( 1 , 1 )
ತಡಮಾಡದಲೆ ( 5 , 3 )
ತಡಮಾಡದಿರು ( 1 , 1 )
ತಡಮಾಡದೆ ( 18 , 13 )
ತಡಮಾಡದೆಮ್ಮಯ ( 1 , 1 )
ತಡಮಾಡಬೇಡಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ತಡಮಾಡಬೇಡವೊ ( 1 , 1 )
ತಡಮಾಡಲಾಗದು ( 1 , 1 )
ತಡಮಾಡಲಾಗದೊ ( 1 , 1 )
ತಡಮಾಡಲ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ತಡಮಾಡಾ ( 1 , 1 )
ತಡಮಾಡಿದ್ಯೋ ( 1 , 1 )
ತಡಮಾಡುವುದ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ತಡಮಾಡುವುದ್ಯಾಕೆಭೋಗಿ ( 1 , 1 )
ತಡಮಾಡುವುದ್ಯಾತಕೊ ( 1 , 1 )
ತಡಮಾಡೆ ( 1 , 1 )
ತಡಮಾಳ್ಪದಾಶ್ಚರ್ಯ ( 1 , 1 )
ತಡವ ( 11 , 7 )
ತಡವರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ತಡವರಿಸುತಕಡೆಗಾಣದೊರಲಿ ( 1 , 1 )
ತಡವರು ( 1 , 1 )
ತಡವಲುಈ ( 1 , 1 )
ತಂಡವಳಿಸಿ ( 1 , 1 )
ತಡವಾಕೊ ( 1 , 1 )
ತಡವಾಗಿ ( 3 , 2 )
ತಡವಾಗಿಇಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ತಡವಾಗುವುದೈ ( 1 , 1 )
ತಡವಾಗೋದು ( 1 , 1 )
ತಡವಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ತಡವಾಯಿತೇಳು ( 1 , 1 )
ತಡವಾಯಿತೇಳೋ ( 1 , 1 )
ತಡವಿ ( 4 , 4 )
ತಡವಿಡದ್ವರ ( 1 , 1 )
ತಡವಿಡುವವರನು ( 1 , 1 )
ತಡವಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ತಡವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ತಡವಿಲ್ಲಆ ( 1 , 1 )
ತಡವಿಲ್ಲಛೈ ( 2 , 2 )
ತಡವಿಲ್ಲದಂತೆ ( 1 , 1 )
ತಡವಿಲ್ಲದಲೆ ( 3 , 3 )
ತಡವಿಲ್ಲವಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ತಡವು ( 8 , 6 )
ತಡವೆ ( 1 , 1 )
ತಂಡವೆಲ್ಲವನು ( 1 , 1 )
ತಡವೇಕೆ ( 3 , 1 )
ತಡವೇತಕೆ ( 1 , 1 )