ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಖಲನಕ್ರ ( 1 , 1 )
ಖಲನನು ( 1 , 1 )
ಖಲನೃಪರನೆಲ್ಲರನುತುಳಸಿ ( 2 , 1 )
ಖಲಪಟಲವಿದಾರಣ ( 1 , 1 )
ಖಲಪಟಲವಿದಾರಣತಟಿತ್ಸಹಸ್ರೋತ್ಕಟರುಚಿರಮಕುಟ2ಪಾವಂಜಾಖ್ಯ ( 1 , 1 )
ಖಲಮತವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಖಲರನ್ನು ( 1 , 1 )
ಖಲರು ( 4 , 4 )
ಖಲವೃಂದ ( 1 , 1 )
ಖಲಶುಂಭಮರ್ದಿನಿ ( 1 , 1 )
ಖಲಶುಂಭಮರ್ದಿನಿ1 ( 1 , 1 )
ಖಲಾಳಿಕುಲಶೂಲ ( 1 , 1 )
ಖಲಾಳಿಕುಲಶೂಲಾ ( 1 , 1 )
ಖಲು ( 3 , 3 )
ಖಲುಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಖವ ( 2 , 2 )
ಖವಖವ ( 1 , 1 )
ಖವಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಖಷಭ ( 1 , 1 )
ಖಷಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಖಸ್ಥ ( 1 , 1 )
ಖಳ ( 44 , 26 )
ಖಳ- ( 2 , 2 )
ಖಳ-ನುರುಹಿ ( 1 , 1 )
ಖಳg ( 1 , 1 )
ಖಳಕಟಕಾರಿ ( 1 , 1 )
ಖಳಕಂಸಗಾ ( 1 , 1 )
ಖಳಕಳ ( 1 , 1 )
ಖಳಕಾಲಾ ( 1 , 1 )
ಖಳಕು-ನಿನ್ನನೆ ( 1 , 1 )
ಖಳಕುಲ ( 4 , 4 )
ಖಳಕುಲಕಾಲ ( 1 , 1 )
ಖಳಕುಲಕೆ ( 1 , 1 )
ಖಳಕುಲದ ( 1 , 1 )
ಖಳಕುಲದಮನ ( 1 , 1 )
ಖಳಕುಲನಾಥನ ( 1 , 1 )
ಖಳಕುಲನಾಶಿನಿ ( 1 , 1 )
ಖಳಕುಲಭೀತ ( 1 , 1 )
ಖಳಕುಲವ ( 1 , 1 )
ಖಳಕುಲವನ ( 1 , 1 )
ಖಳಕುಲವಳಿಸುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಖಳಕೂಟ ( 2 , 2 )
ಖಳಕೃತಕದನ ( 1 , 1 )
ಖಳಗಂಜಿ ( 3 , 3 )
ಖಳಗುಣಗಳ ( 1 , 1 )
ಖಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಖಳಗೆಧರೆ- ( 1 , 1 )
ಖಳಛೇದಕ ( 1 , 1 )
ಖಳಜಗದ ( 1 , 1 )
ಖಳಜನ ( 2 , 2 )