ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮಗನಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಮಗನವನೆಂಬೆಸುತ್ತಮುತ್ತಂಗನೆ ( 1 , 1 )
ಮಗನವರು ( 1 , 1 )
ಮಗನಸಾಯಕವದು ( 1 , 1 )
ಮಗನಾ ( 4 , 4 )
ಮಗನಾ- ( 1 , 1 )
ಮಂಗನಾಗಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಮಗನಾಗಿ ( 15 , 14 )
ಮಗನಾಗಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಮಗನಾಂಗೀ ( 1 , 1 )
ಮಗನಾಗುವೆನೆಂದು ( 2 , 2 )
ಮಗನಾಟವ ( 1 , 1 )
ಮಗನಾಟವನು ( 1 , 1 )
ಮಗನಾದ ( 8 , 8 )
ಮಂಗನಾದರೂ ( 1 , 1 )
ಮಗನಾದವನ ( 1 , 1 )
ಮಗನಾದಶಾಮಮೈಯವನ ( 1 , 1 )
ಮಗನಾದಿ ( 1 , 1 )
ಮಗನಾದೆ ( 1 , 1 )
ಮಂಗನಾದೆಶ್ರೀಹರಿ ( 1 , 1 )
ಮಗನಾನಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಮಗನಾರಥವಾನಿಳುದು ( 1 , 1 )
ಮಗನಾರುಮುಖಿ ( 1 , 1 )
ಮಗನಾವ ( 1 , 1 )
ಮಗನಾಶ್ರಮ ( 1 , 1 )
ಮಗನಿ ( 1 , 1 )
ಮಗನಿಗಂಜಿ ( 1 , 1 )
ಮಗನಿಗಾಗೆ-ಕೇರಿಯ ( 1 , 1 )
ಮಗನಿಗಾರೋಇಹುದು ( 1 , 1 )
ಮಗನಿಗಿಡಬೇಕು1ಹಿಂದೆ ( 1 , 1 )
ಮಗನಿಗಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಮಗನಿಗೂ ( 1 , 1 )
ಮಗನಿಗೆ ( 12 , 11 )
ಮಗನಿಗೆಇಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಮಗನಿಂದ ( 1 , 1 )
ಮಗನಿಂದಲಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಮಗನಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಮಗನಿಂದೆ ( 1 , 1 )
ಮಗನಿವನು ( 1 , 1 )
ಮಗನಿಹನಮ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಮಗನೀ ( 1 , 1 )
ಮಗನೀಗ ( 1 , 1 )
ಮಗನು ( 39 , 24 )
ಮಗನುದಣಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ಮಗನುಶುಕನಾದೆ ( 1 , 1 )
ಮಗನುಶ್ರೀ ( 1 , 1 )
ಮಗನೂ ( 2 , 2 )
ಮಗನೆ ( 10 , 6 )
ಮಗನೆತ್ತಿರಂಗವಿಠಲನ ( 1 , 1 )
ಮಗನೆಂದರಿತು ( 1 , 1 )