ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನಗಿಸಿದಚಲಸೌಖ್ಯ ( 1 , 1 )
ನಗಿಸಿದಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ನಗಿಸಿಯೆದಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ನಗಿಸುತಿದೆ ( 2 , 2 )
ನಗಿಸುತ್ತ ( 1 , 1 )
ನಗಿಸುವ ( 2 , 2 )
ನಗಿಸುವರೆ ( 1 , 1 )
ನಗಿಸುವಿ ( 1 , 1 )
ನಗಿಸುವೆ ( 1 , 1 )
ನಗೀಗ ( 1 , 1 )
ನಗು ( 8 , 5 )
ನಗು- ( 1 , 1 )
ನಗುಚಾಟಲು ( 1 , 1 )
ನಗುತ ( 111 , 42 )
ನಗುತ2 ( 2 , 2 )
ನಗುತ3 ( 1 , 1 )
ನಗುತಅ ( 1 , 1 )
ನಗುತಅನುವರದೊಳಾಯತದ ( 1 , 1 )
ನಗುತಲವನು ( 1 , 1 )
ನಗುತಲವಳ ( 1 , 1 )
ನಗುತಲಾ ( 1 , 1 )
ನಗುತಲಿ ( 16 , 12 )
ನಗುತಲಿದೆ ( 1 , 1 )
ನಗುತಲಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ನಗುತಲಿಮಾತನಾಡೋಣು ( 1 , 1 )
ನಗುತಲಿರಬೇಕು ( 1 , 1 )
ನಗುತಲಿರಿ ( 1 , 1 )
ನಗುತಲಿರು ( 1 , 1 )
ನಗುತಲಿಹನು ( 1 , 1 )
ನಗುತಲಿಹರುಷದಿಂ ( 1 , 1 )
ನಗುತಲಿಹೆಯೊ ( 1 , 1 )
ನಗುತಲೀಲೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ನಗುತಲೆ ( 5 , 3 )
ನಗುತಲೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ನಗುತಲೆಭಾಳೆ ( 1 , 1 )
ನಗುತಲೇ ( 1 , 1 )
ನಗುತವೊಂದೊಂದು ( 1 , 1 )
ನಗುತವ್ನೇ ( 1 , 1 )
ನಗುತಾ ( 7 , 7 )
ನಗುತಾನ ( 1 , 1 )
ನಗುತಾನ5 ( 1 , 1 )
ನಗುತಾನೆ ( 2 , 1 )
ನಗುತಾನೇ ( 1 , 1 )
ನಗುತಾರಲ್ಲಇಂಥಮಾನಭಂಗವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ನಗುತಾರೆ ( 6 , 1 )
ನಗುತಾರೆ2 ( 1 , 1 )
ನಗುತಾರೊ ( 1 , 1 )
ನಗುತಾಳೆ ( 1 , 1 )
ನಗುತಿ ( 1 , 1 )
ನಗುತಿದೆ ( 2 , 2 )